Sport

“Re­al” Mad­rid­de hem ýe­ňiş ga­zan­ýar

1955-nji ýy­lyň 4-nji sent­ýab­ryn­da “Spor­ting”–“Par­ti­zan” du­şu­şy­gy bi­len baş­lan UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da şu möw­sü­mi ha­sa­ba al­ma­nyň­da, je­mi 64 möw­süm ta­mam­lan­dy. Şol 64 möw­süm­de ýüz­ler­çe klub bu ar­zy­ly ýa­ryş­da çy­kyş et­di. Nä­çe klub çy­kyş et­se-de, ku­bo­gy ga­zan­mak ba­ry-ýo­gy 22 to­pa­ra ba­şart­dy. Şol 22 klub 10 ýur­da we­kil­çi­lik ed­ýär. 22 to­pa­ryň 10-sy 1 ge­zek çem­pi­on bo­lan bol­sa, ga­lan 12 klub bir­den köp...

Dünýä täzelikleri

KOSMOSA UÇJAKLAR belli boldy

NA­SA ae­ro­kos­mos eda­ra­sy “Crew Dra­gon” at­ly kos­mos gä­mi­si bi­len il­kin­ji ge­zek as­man gi­ňiş­li­gi­ne git­jek­le­ri saý­la­dy. Bu kos­mos gä­mi­si hä­zi­re çen­li Hal­ka­ra kos­mos be­ke­di­ne ýük gat­nat­mak üçin peý­da­la­nyl­ýar­dy. In­di bol­sa onuň adam­ly uçuş­la­ra ni­ýet­le­nen gör­nü­şi taý­ýar edil­di. Il­kin­ji no­bat­da, 4 sa­ny kos­mo­nawt saý­lan­dy. Hä­zir­ki wagt­da bir­nä­çe ýur­duň bi­le­lik­de iş alyp bar­ma­gyn­da yl­my bar­lag­la­ryň ge­çi­ril­ýän Hal­ka­ra Kos­mos Be­ke­di­ne adam­ly gat­naw­la­ry di­ňe Rus­si­ýa­nyň “Soýuz” ra­ke­ta­la­ry ar­ka­ly ama­la aşy­ryp bol­ýar. “Crew Dra­gon” gä­mi­si­ni kos­mos pu­da­gyn­da iş alyp bar­ýan hu­su­sy kom­pa­ni­ýa bo­lan “SpaceX” iş­läp taý­ýar­la­ýar. Il­kin­ji adam­ly sy­nag uçuş­la­ry­nyň öňü­miz­dä­ki aýda baş­lan­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Şeý­le hem, ho­wa gä­mi­le­ri­ni ön­dür­ýän “Boeing” kom­pa­ni­ýa­sy “Star­li­ner” at­ly adam­ly kos­mos uçuş­la­ry­na ni­ýet­le­nen gä­mi­ni iş­läp düz­ýär.

YLYM WE TEHNOLOGIÝA

BMW we­lo­si­ped ön­dür­ýär

Kuw­wat­ly aw­tou­lag­la­ry ön­dür­ýän BMW kom­pa­ni­ýa­sy we­lo­si­ped önüm­çi­li­gi­ni ýo­la goý­ma­gy mak­sat edin­ýär. Mu­nuň üçin Ita­li­ýa­nyň 3T şe­re­ke­ti bi­len bilelikde “Explo­ro” at­ly we­lo­si­pe­di ön­dür­di. Ae­ro­di­na­mi­ka ba­bat­da go­wu­lan­dy­ry­lan ulag ýe­ňil ma­te­ri­al­lar­dan ýa­sa­lyp­dyr. Hü­när­men­ler bu ula­gyň is­len­dik ýol şert­le­rin­de ulan­ma­ga amat­ly­dy­gy­ny aýd­ýar­lar. We­los­ipe­diň ti­gir­le­ri ýo­ka­ry tiz­lik­de git­me­gi­ni üp­jün ed­ýän ýum­şak­lyk­da ön­dü­ri­lip­dir. 3T şe­re­ke­ti­niň ýol­baş­çy­sy Re­ne Wýerts BMW sür­me­giň aý­ra­tyn ýa­kym­ly­dy­gy­ny, mu­nuň tä­ze we­lo­si­ped­le­re hem de­giş­li bol­jak­dy­gy­ny mä­lim et­di. Ula­gyň ba­ha­sy­nyň 5500 ýew­ro­dy­gy ha­bar be­ril­di.

Çynar

Suwas­ty to­kaý­la­r

To­kaý diýlende, ulu­ly-ki­çi­li agaç­dyr beý­le­ki ösüm­lik­le­riň ösüp otu­ran, dür­li jan­dar­la­ryň ýa­şa­ýan aras­sa ho­wa­ly ýe­ri göz öňü­mi­ze gel­ýär. Için­de ýö­rä­re ýer bol­ma­ýan, şa­ha­la­ry­na guş­lar gon­ma­ýan...

Ke­ýik nä­dip ge­çi­gap­laň­dan ha­las bol­ýar?

Ge­çi­gap­laň­lar gu­ry ýer­dä­ki iň ýyn­dam haý­wan ha­sap­lan­ýar. Bu jan­dar­lar, esa­san, an­ti­lopa­la­ry (gnu, je­ren, ke­ýik, saý­gak ýa­ly göw­rü­mi we daş keş­bi dür­lü­çe bo­lan gä­wü­şe­ýän süý­dem­di­ri­ji­ler)...

NÄ­ME ÜÇIN IÝ­MIT­LER DU­ZA ÝA­TY­RYL­ÝAR?!

462175.jpgIý­mit­le­ri uzak wagt­lap sak­la­ma­gyň dür­li usul­la­ry bo­lup, olar köp ýyl­la­ryň do­wa­myn­da ga­za­ny­lan tej­ri­bä­niň ne­ti­je­sin­de kä­mil­leş­di­ri­lip­dir. Ba­lyk ka­ka­dy­lyp, ga­wun örü­len tor­dan asy­lyp, üzüm do­ka­lan gam­şyň...

Me­nek­li zeb­ra­jyk

Kä­bir jan­dar­lar öz ga­ryn­daş­la­ryn­dan ta­pa­wut­ly reňk­de bol­ýar. My­sal üçin, gu­zu­lar dün­ýä inen­le­rin­de ga­ra ýa-da go­ňur bol­ýarlar. Guzularyň ak reňk­li­si örän seý­rek duş gel­ýär. Bu...

Ma­ta­dan gap­jyk

Il­ki bi­len ka­gyz bö­le­gi­ni öz is­le­gi­ňi­ze gö­rä ke­sip, gap­jy­gyň ül­ňü­si­ni çy­ka­ryň! Soň­ra ma­ta­ny ül­ňä la­ýyk­lap ke­sip, iki bö­le­gi eme­le ge­ti­riň! Ma­ta üçin si­ze ki­çi...

Guş­lar – us­sat in­že­ner­ler

Guşlaryň içinde ary­dan ki­çi­sem bar, go­ýun­dan ulu­sam. Guş­lar işi­ne iň ök­de jan­dar­lar ha­sap­lan­ýar. Adam ýa­ly ses çy­kar­ýan jan­dar bo­lan to­tu­lar hem guş­lar maş­ga­la­syn­dan. Pis­se­dir...

Iň köp okalan habarlar