Sport

Sportuň ta­ryhyn­da bu hep­de

10-njy fewral 1929 – Ispaniýanyň çempionaty “La Liganyň” ilkinji möwsümine badalga berilýär. 10 toparyň gatnaşan çempionaty iýun aýynda “Barselonanyň” çempionlygy bilen tamamlanýar. 1950 – Amerikaly ýüzüji, Olimpiýa oýunlarynda 9 altyn medal gazanan Mark Spits dünýä inýär. 1996 – “Deep Blue” atly IBM şereketiniň kompýuteri küşt boýunça russiýaly Gari Kasparowdan üstün çykýar. Ol ynsandan üstün çykan ilkinji kompýuter bolýar. 1982 – Amerikaly ýeňil atletikaçy,...

Dünýä täzelikleri

Dün­ýä ha­bar­la­ry gys­ga se­tir­ler­de

– Ýew­ro­zo­la­gyň içer­ki yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ösü­şi dur­nuk­ly­ly­gy­ny sak­lar – di­ýip, Ýew­ro­pa­nyň Mer­ke­zi ban­ky­nyň baş­ly­gy Kris­tin La­gard ha­bar ber­di. Şol bir wag­tyň özün­de glo­bal yk­dy­sa­dy gur­şaw­da uly özgerişliklere garaşylýandygy barada Kris­tin La­gard Brýus­sel­de yk­dy­sa­dy me­se­le­ler bo­ýun­ça Ýew­ro­pa Par­la­men­ti­niň ko­mi­te­ti­niň öňün­de eden çy­ky­şyn­da ha­bar ber­di. Mü­sü­riň ila­ty 100 mil­li­on­dan geç­di. Mü­sür bu gör­ke­zi­ji bi­len arap ýurt­la­ry­nyň ara­syn­da bi­rin­ji, Af­ri­ka yk­ly­myn­da bol­sa üçün­ji or­ny eýe­le­ýär. Bu ba­ra­da Mü­sü­riň mer­ke­zi sta­tis­ti­ka eda­ra­sy ha­bar ber­di. 2052-nji ýy­la çen­li ila­tyň sa­ny­nyň 193 mil­lio­na ýet­jek­di­gi çak­la­nyl­ýar. 2017-nji ýyl­da ge­çi­ri­len ilat ýa­zu­wyn­da ýur­duň ilaty­nyň 94 mil­li­on 798 müň­den gow­rak­dy­gy mä­lim edi­lip­di. Weng­ri­ýa 2023-nji ýy­la çen­li ýur­duň äh­li ýeri­ni 5G ul­ga­my bi­len üp­jün et­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. Ýur­duň hö­kü­me­ti öz öňün­de şeý­le mak­sat­na­ma­ny go­ýup, ýur­duň äh­li şä­her­le­ri­ni we ýol­la­ry­ny bu ul­gam bi­len üp­jün eder. Şeý­le hem mak­sat­na­ma ama­la aşy­ry­lan ýag­da­ýyn­da Weng­ri­ýa­nyň je­mi içer­ki önü­mi­niň ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len ös­jek­di­gi, goş­ma­ça 100-140 müň iş orun­la­ry­nyň dö­re­jek­di­gi ha­bar be­ril­ýär. Ger­ma­ni­ýa­nyň hö­kü­me­ti 2020-nji ýyl­da je­mi içer­ki önü­mi­niň...

Iň köp okalan habarlar

Çynar

Ho­wa nä­me üçin gö­rün­me­ýär?

Ho­wa, esa­san, azot we kis­lo­rod mo­le­ku­la­la­ryn­dan eme­le ge­len. Şol se­bäp­li ol şöh­lä­niň reň­ki­ni we dy­kyz­ly­gy­ny üýt­get­me­ýär. Bu bol­sa, ony du­ry gör­kez­ýär. Em­ma tom­suň ys­sy...

Ga­ryn­ja­la­ryň güý­ji

Ga­ryn­ja­lar işeň­ňir we kuw­wat­ly jan­dar­lar ha­sap­lan­ýar. Bu jan­da­ryň iň güýç­lü­si ha­sap­lan­ýan Azi­ýa-ti­kin­çi ga­ryn­ja­la­ry 500 mg ýük gö­te­rip bil­ýär. Bu gör­ke­zi­ji ga­ryn­ja­nyň öz ag­ra­myn­dan 100...