7-nji okt­ýabr­da Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ak bug­daý et­ra­byn­da Kö­pet­da­gyň ete­gin­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da “Now­ruz ýaý­la­sy­nyň ak öýi” bi­na­sy açy­lyp ula­nyl­ma­ga be­ril­di. Iki günden soň­ra bu aja­ýyp bi­na­da, ýag­ny 9–10-njy okt­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­şu­lu­la­ry­nyň mas­la­ha­ty­nyň mej­li­si ge­çi­ril­di. On­da ýurdu­my­zy mun­dan beý­läk-de hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­me­giň wa­jyp we­zi­pe­le­ri, Türk­me­nis­tan­da tä­ze ta­ry­hy eý­ýam­da ýaý­baň­lan­dy­ry­lan oňyn dur­muş-yk­dy­sa­dy we de­mok­ra­tik öz­gert­me­le­ri yzy­gi­der­li dur­mu­şa ge­çirmek bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re ga­ral­dy.
Bu bi­na­lar top­lu­my Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ag­za­sy bo­lan “Tä­ze jaý” ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti ta­ra­pyn­dan bi­na edil­di. Tä­ze bi­na 3 müň orun­lyk bo­lup, on­da umu­my­mil­li we hal­ka­ra äh­mi­ýet­li köp­çü­lik­le­ýin çä­re­le­ri ge­çir­mä­ge ni­ýet­le­nen uly za­ly bar. Ägirt uly ak öý gör­nü­şin­de gur­lan bu bi­na­da baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri­ni geçirmek üçin äh­li ze­rur şert­ler dö­re­di­lip­dir. Şeý­le hem bi­na­da di­ňe bir me­de­ni çä­re­ler däl, eý­sem, res­mi, işe­wür du­şu­şyk­la­ry ge­çir­mek üçin hem äh­li ze­rur şert­ler bar.
2015-nji ýy­lda Ma­ry we­la­ýa­tyn­da hem “Türk­me­niň ak öýi” bi­na­sy ulanyl­ma­ga be­r­lip­di. Ol ýer­de-de giň möç­ber­li da­ba­ra­la­ry hem-de me­de­ni-köp­çü­lik­le­ýin çä­re­le­ri ge­çir­mek üçin giň mümkinçilikler döredilen. “Türk­me­niň ak öýi” bi­na­syn­da bir­nä­çe zo­lak gi­rel­ge, eý­wan, 3 müň orun­lyk kon­sert za­ly, VIP otag­lar, eda­ra we dynç alyş zo­lak­la­ry bar. Mä­lim bol­şy ýa­ly, Ma­ry we­la­ýa­tyn­da­ky we Ahal we­la­ýa­tyn­da­ky “Ak öý” bi­na­la­ry­nyň mil­li Li­de­ri­mi­ziň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, ýur­du­my­zyň beý­le­ki we­la­ýat­la­ryn­da hem gu­rul­ýan­dy­gy­ny bel­le­me­li.
Şeý­le döw­re­bap bi­na­la­ryň bi­ri­niň Da­şo­guz we­la­ýa­tyn­da-da gu­rul­ma­gy de­mir­ga­zyk we­la­ýa­tyň ýa­şaý­jy­la­ryn­da uly şat­lyk duý­gu­la­ry­ny dö­ret­di. Ýur­du­my­zyň ra­ýat­la­ry uly möç­ber­li oňyn öz­gert­me­le­riň ama­la aşy­ryl­ýan ýur­dun­da ýa­şa­ýan­dyk­la­ry üçin öz­le­ri­ni bag­ty­ýar we buý­sanç­ly duý­ýar­lar.
Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­ny ösüş­le­riň, öz­gert­me­le­riň, gül aç­ýan dur­mu­şyň, sag­dyn­ly­gyň we ru­hu­be­lent­li­giň ýur­du­na öw­ren we dur­mu­şy­my­zy, öm­rü­mi­zi bag­ty­ýar­ly­ga bes­le­ýän Ar­ka­dag Pre­zi­den­ti­mi­ze aý­ra­tyn ho­şal­ly­gy­my­zy bil­dir­ýä­ris. Goý, Ar­ka­dag Pre­zi­den­ti­mi­ziň ja­ny sag, ba­şy dik, öm­ri uzak bol­sun! Il-ýurt bäh­bit­li, se­bit we dün­ýä äh­mi­ýet­li iş­le­ri el­my­da­ma ro­waç al­syn!

Çe­men Ga­ýy­po­wa,
Gu­ba­dag et­ra­byn­da­ky 40-njy or­ta
mek­de­biň mu­gal­ly­my.