Ro­bot­lar ga­py­la­ry aç­ýar
“Bos­ton Dy­na­mics” kom­pa­ni­ýa­sy ga­py­la­ry aç­ma­ga müm­kin­çi­li­gi bo­lan “Spot­Mi­ni” at­ly it ro­bo­ty­nyň me­ha­ni­ki gör­nü­şi­ni köp­çü­li­ge hö­dür­le­di. Şeý­le hem oňa kä­bir zat­la­ry da­şa­mak hem öw­re­dil­di. 4 aýak­ly ro­bo­ta ýö­ri­te ma­ni­pul­ýa­to­ryň kö­me­gi bi­len zat­la­ry gö­ter­mä­ge hem-de ga­py­ny aç­ma­ga müm­kin­çi­lik dö­re­dil­di. “Spot­Mi­ni” de­mir itiň öň­ki gör­nüş­le­ri ýa­ly şu wagt­ky­sy hem bas­gan­çak­lar­dan yl­gap bil­ýär. 11 ki­log­ram ag­ra­my bo­lan bu ro­bot iti dür­li mak­sat­ly ulan­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Ony adat­dan da­şa­ry ýag­daý­lar­da göz­leg hem-de ha­las ediş iş­le­rin­de ulan­ma­gyň mak­sa­da­la­ýyk bol­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler.

Ýa­pon­lar ýo­ka­ry tiz­lik­de he­re­ket ed­ýän örän gym­mat ula­gy iş­läp düz­dü­ler. “As­park Owl” elekt­rik to­gy bi­len iş­le­ýän ulag 100 km/s tiz­li­ge 2 se­kunt­da ýet­me­gi ba­şar­dy we “tiz­li­giň pa­ty­şa­sy” di­ýen ada eýe bol­ma­gyň höt­de­sin­den gel­di. Ýa­po­ni­ýa­nyň sport ula­gy ýo­ka­ry tiz­lik­li ulag­la­ryň ha­ta­ryn­da­ky or­nu­ny al­ma­ga ça­lyş­ýar. Bu tas­la­ma­nyň üs­tün­de 4 ýyl mun­dan ozal iş­le­nip baş­la­nyp­dy. Şol wagt bu tas­la­ma ba­ry-ýo­gy 4 in­že­ner çe­ki­lip­di. Hä­zir ol “Fer­ra­ri”, “Porsche”, “Bu­gat­ti”, “McLa­ren”, “Koe­nig­segg” ýa­ly sport ulag­la­ry­ny ön­dür­ýän öň­de­ba­ry­jy ulag ön­dü­ri­ji­le­ri bi­len bäs­leş­mä­ge müm­kin­çi­lik al­dy. Ol 11-nji few­ral­da sy­nag­dan ge­çi­ril­di we 100 km/s tiz­li­ge 1,921 se­kunt­da ýet­me­gi ba­şar­dy. “As­park Owl” di­ňe bir ýa­ryş elekt­ro­mo­bi­li bol­man, eý­sem, adat­ça ulan­mak üçin ön­dü­ri­ler. Ulag 2 sa­ny elekt­rik he­re­ket­len­di­ri­ji­si bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan­dyr. Ola­ryň kuw­wa­ty 1000 l.s. In­di­ki ýyl sa­tu­wa çy­ka­ryl­jak bu ulag­yň 50 sa­nysyny ön­dür­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Onuň bahasy 460 million ýene (4,3 million dollar) barabardyr.