Ýa­po­ni­ýa­da Gün ener­gi­ýa­sy­ hem-de ýe­liň güý­ji bi­len he­re­ket ed­ýän gä­mi­ni köp­çü­li­ge hö­dür­le­di­ler. Bu gä­mi­ ho­wa gur­şa­wy­na zy­ňyl­ýan zy­ýan­ly mad­da­la­ryň muk­da­ry­ny azalt­mak mak­sa­dy bi­len oý­la­nyp tap­yl­dy.

Ýa­po­n in­že­ner­le­ri ada­ty ýel­ken bi­len Gün ba­ta­re­ýa­la­ry­ny bi­rik­dir­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär­ler. Gün pa­nel­le­ri tu­tuş gä­mi­niň üst­ki gat­la­gyn­da ýer­leşýär. Ol gä­mi­niň äh­li ýe­ri­ni ener­gi­ýa bi­len üp­jün ed­ýär. Pa­nel­ler ar­ka­ly Gün­den al­nan ener­gi­ýa ýe­liň öw­sü­şi­niň pes ma­ha­ly gä­mi­ni he­re­ke­te ge­tir­ýär.
Şu ýyl ýa­pon hü­när­men­le­ri öz gä­mi gur­lu­şyk ul­ga­myn­da­ky in­no­wa­si­ýa­syn­da köp san­ly sy­nag­la­ry ge­çi­rer­ler. Gün pa­nel­le­ri­ni azyk önüm­le­ri­ni da­şa­ma­ga hyz­mat ed­ýän uly ýük gä­mi­le­rin­de or­naş­dyr­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär. Sy­na­gyň ýa­rym ýy­la çen­li çek­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. In­že­ner­ler gä­mi­le­riň haý­sy gör­nüş­le­ri­niň nä­çe­räk muk­dar­da ener­gi­ýa ta­lap ed­ýän­di­gi­ni anyk­lar­lar. Bu bol­sa, ola­ryň hiç bir bök­denç­siz he­re­ket et­me­gi­ni üp­jün eder. Gä­mi gur­lu­şy­gy­nyň şeý­le gör­nü­şin­de ýe­ke-täk me­se­le ýü­ze çy­kyp, ol hem Gün ba­ta­re­ýa­la­ry­nyň we pa­nel­le­ri­niň ba­ha­syn­da­dyr. Şo­nuň ýa­ly hem ýa­pon­lar şeý­le “iý­mit­len­di­ri­ji­le­ri” ar­zan­lat­ma­gyň tär­le­ri­niň üs­tün­de iş­läp, hä­zir­ki za­man ba­za­ryn­da öz önüm­le­ri­niň bäs­le­şi­ge ukyp­ly­ly­gy­ny ga­zan­mak is­le­ýär­ler.