Hy­un­dai  kom­pa­ni­ýa­sy özü­niň “Hy­un­dai San­ta Fe” at­ly tä­ze aw­tou­la­gy­ny ön­dür­mä­ge taý­ýar­lyk gör­ýär. Aw­tou­la­gyň di­zaý­ny ju­da gö­ze ge­lüw­li. Onuň uly öl­çe­gi der­rew ün­sü­ňi çe­kip, ula­gyň sy­gym­ly­dy­gy­na dü­şün­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär. Mo­de­li­ne la­ýyk­lyk­da, 5-7 adam ula­ga ar­ka­ýyn syg­ýar. Şo­nuň ýa­ly hem uly ba­gaž­y bo­lup, ol ýe­re iri zat­la­ry ýer­leş­di­rip bol­ýar. Öňün­de we yzyn­da çyralar, onuň as­tyn­da bol­sa, goş­ma­ça iki çy­ra ýer­le­şip, gi­je­le­ri­ne ýol­da ta­la­ba la­ýyk gör­şi üp­jün ed­ýär.
Aw­tou­la­ga, esa­san hem, onuň zy­nat­ly, ha­şam­ly sa­lo­ny görk be­rip, onuň bi­len bag­ly hiç hi­li me­se­le dö­ret­me­ýär. Ol aw­to­ma­tik he­re­ke­te ge­çi­ri­ji me­ha­niz­mi, tä­ze­le­nen so­wa­dy­jy, ýy­la­dy­jy ul­ga­my we beý­le­ki aý­ra­tyn­lyk­la­ry bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Ka­me­ra­nyň yz­da­ky otu­ran ýo­lag­çy­lar ba­ra­da mag­lu­mat ber­me­gi onuň esa­sy tä­ze gi­ri­zi­len aý­ra­tyn­ly­gyn­dan ha­bar ber­ýär. Aw­tou­la­ga ki­miň münüp, ki­miň düşýändigi ba­ra­da ek­ran­da mä­lim edi­lip, köp­lenç ulag­da ga­lýan ça­ga­lar bi­len bag­ly dö­re­ýän ýag­daý­la­ryň öňü­ni alar. “Hy­un­dai” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň kä­bir aw­tou­lag­la­ry özü­niň ýan­gy­jy az ýak­ýan­ly­gy bi­len şöh­rat­lan­ýar. “Hy­un­dai San­ta Fe”-niň hem ýan­gy­jy ju­da az ulan­ýan­ly­gy ýat­la­nyp ge­çil­ýär. Bu ula­gyň il­kin­ji gör­ke­zi­li­şi şu ýy­lyň mart ýa-da ap­rel aýyn­da me­ýil­leş­di­ril­ýär.