“The Dai­ly Te­leg­raph”-yň ha­bar ber­me­gi­ne gö­rä, Ar­tur Ko­nan Doý­lyň dün­ýä bel­li aň­taw­çy Şer­lok Holms ba­ra­da ýa­zy­lan “Tans ed­ýän ada­myň baş­dan ge­çi­ren­le­ri” at­ly bel­li he­ka­ýa­sy­nyň gol­ýaz­ma­sy Te­has şta­ty­nyň Dal­las şä­he­rin­de 18-nji ap­re­le çen­li do­wam et­jek “He­ri­ta­ge” auk­sio­nyn­da 0,5 mil­li­on dol­la­ra sa­tu­wa çy­ka­ry­lar.
Bu de­tek­tiw he­ka­ýa­ 1903-nji ýyl­da “Strand Ma­ga­zi­ne” žur­na­lyn­da ne­şir edi­lip, 10 ýyl­dan soň, il­kin­ji he­ka­ýa­lar ýy­gyn­dy­sy ne­şir edi­len­den soň, uly ses­len­me tap­ýar. Bu “Şer­lok Holm­suň gaý­dyp gel­me­gi” tap­gy­ryn­da ne­şir edi­len 13-nji de­tek­tiw eser­dir. Gol­ýaz­ma aw­tor ta­ra­pyn­dan gi­ri­zi­len äh­li bel­lik­le­ri we dü­ze­diş­le­ri, şeý­le hem onuň öz eli bi­len çe­ken tans ed­ýän ada­myň su­ra­ty­ny öz içi­ne al­ýar. Bu pi­ki­riň ýa­zy­jy­da Nor­fol­ke­dä­ki “Hill Hou­se” myh­man­ha­na­syn­da bo­lan­da ýü­ze çy­kan­dy­gy we şon­da ol öz ze­hi­ni­ne hor­mat goý­ýan­la­ryň ki­tap­la­ry­na gol çe­ken­de, ki­ta­by­nyň ara­sy­na goý­lan ça­ga­la­ryň şe­ki­li ün­sü­ni çe­ken­di­gi aý­dyl­ýar.
Ar­tur Ko­nan Doýl özü­niň dü­ze­diş­li we su­rat­ly gol­ýaz­ma­sy­ny 1918-nji ýyl­da sa­typ, onuň se­riş­de­le­ri­ni “Gy­zyl Haç” gaz­na­sy­na ge­çir­ýär. Gol­ýaz­ma­nyň hä­zir­ki eýe­si ony Te­has­da ki­tap söw­da­gä­ri bo­lup iş­län ka­ka­syn­dan mi­ras al­ýar.