Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy Jorj Mar­ti­niň “Alaw we gan” (Fi­re and Blood) at­ly tä­ze ki­ta­by 2018-nji ýy­lyň 20-nji no­ýab­ryn­da ne­şir edi­ler. Bu ba­ra­da ýa­zy­jy­nyň öz saý­tyn­da ha­bar be­ril­ýär. Su­rat­lar bi­len be­ze­len sal­dam­ly, 989 sa­hy­pa­lyk ki­tap­da Wes­te­ros di­nas­ti­ýa­sy­nyň ta­ry­hy ba­ra­da söh­bet edil­ýär. Ki­tap­da­ky wa­ka­lar tos­la­nyp ta­py­lan haý­sy­dyr bir ta­ryh­çy­nyň di­lin­den gür­rüň be­ril­ýär. Ýazyjynyň saýtynda “Buz­la­ryň we alaw­la­ryň aý­dy­my” at­ly fen­te­zi-epo­pe­ýa­sy­nyň al­tyn­jy jil­diniň şu ýy­lyň ahy­ry­na çen­li ýetişmejekdigi mälim edilýär. Bu ese­riň esa­syn­da “Tagt­la­ryň oý­ny” at­ly dün­ýä bel­li se­ri­al su­ra­ta dü­şü­ri­lip­di. Şeý­le hem Mar­ti­niň muş­dak­la­ry 2015-nji ýyl­dan bä­ri, onuň “Gyş ýe­lleri” at­ly gah­ry­man­çy­lyk­ly ese­ri­niň çap edilerine ga­raş­ýar­lar.