Zilzile – 1) ýer titreme, ýer yranma.
Zille – 1) peslik, ýigrenmeklik; 2) hormatdan düşmeklik; 2) betbagtlyk, muşakgat, horluk; zille bolmak – horlanmak, betbagt bolmak.
Zin – eýer; zin eýlemek – eýerlemek. Zinde – diri, janly; zindelik – dirilik; zinde dil –şat, horram.
Zindegany – ýaşaýyş, dirilik, durmuş.
Zine – basgançak, merdiwan. Zinkeş – çeki, eýer çekilen.
Zip – bezeg.
Zir – 1) aşak; ast; 2) dutaryň inçe kirişi; 3) arap-pars dilinde assyn hereketi; ziru-ziber – 1) aşak-ýokary, aşaky we ýokarky; 2) bulam-bujar, garym-gatym; 3) uly-kiçi, beýik-pes. Ziru-bem – aşak-ýokary, gaty we pes.
Zira – çünki, şonuň üçin, şoňa görä.
Ziragat – ekin ekme, daýhançylyk.
Zirdest – elasty, bakna; hyzmatkär; biriniň gol astyndaky adam; zirdest bolmak – biriniň gol astynda bolmak.
Zire – 1) ok, ýarag geçmeýän uruş geýimi; sowut; galkan; 2) halka, ysyrga.
Zirek – çakgan, başarjaň, ugurtapyjy, çulum, ökde, akylly, pähimli.
Zit – ters, garşy, tersleşik; zitden – garşylykdan; bilkastdan, garşylyk esasynda.
Zişt – gelşiksiz; betgelşik.
Zowal – zyýan, zelel; bizowal – zyýansyz.
Zowwar – zyýarat edijiler, keramatly ýerlere aýlanýanlar.
Zowk – 1) höwes, hyjuw 2) keýp, hezillik; inçe duýgy.
Zowrak – kiçi gämi, gaýyk.