2018-nji ýy­lyň bi­rin­ji çär­ýe­gin­de Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň ýel be­ket­le­rin­den al­nan elekt­rik ener­gi­ýa­sy­nyň muk­da­ry ýurt­da he­re­ket ed­ýän 8 sa­ny ýa­dro be­ke­din­den al­nan ener­gi­ýa­dan has köp bo­lup­dyr. Hü­när­men­ler te­bi­ga­ta zy­ýan­syz­dy­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýan çeş­mä­niň in­di beý­le­ki çeş­me­ler­den ar­zan dü­şüp baş­lan­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler. De­giş­li dö­wür­de ýel tur­bi­na­la­ryn­dan al­nan ener­gi­ýa umu­my önüm­çi­li­giň 18,8 gö­te­ri­mi­ni eme­le ge­ti­rip­dir. Şeý­le hem ýel ener­gi­ýa­sy ýurt­da önüm­çi­lik ba­bat­da te­bi­gy gaz­dan soň­ra ikin­ji orun­da dur­ýar. 17-nji mart­da bol­sa, ýel tur­bi­na­la­ry ýurt­da sarp edil­ýän ener­gi­ýa­nyň ýa­ry­na go­la­ýy­ny ön­dü­rip­dir. So­wuk gyş gün­le­rin­de bol­sa, ýurt­da­ky ýa­dro be­ket­le­ri­niň üçü­si teh­ni­ki ideg üçin bel­li bir wagt tog­ta­dy­lyp­dyr. Onuň öwe­zi ýel tur­bi­na­la­ry ar­ka­ly dol­du­ry­lyp­dyr. Ýurt­da ge­çen ýy­lyň il­kin­ji üç aýyn­da Gün we ýel ener­gi­ýa­sy bi­le­lik­de al­nan­da, ýa­dro be­ket­le­rin­den has köp ener­gi­ýa ön­dü­ri­len eken. Bu ýyl di­ňe ýel tur­bi­na­la­ry ar­ka­ly bu ösüş ga­za­ny­lyp­dyr. “Drax Electric In­sights” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň we­ki­li Rob Gross gel­jek­de ýel ener­gi­ýa­sy­nyň ula­ny­ly­şy­ny çäk­len­dir­mä­ge de­giş­li hiç hi­li ala­ma­tyň ýok­du­gy­ny bel­le­ýär. De­kabr aýyn­da Şot­lan­di­ýa­nyň gü­nor­ta­syn­dan Uel­siň de­mir­ga­zy­gy­na çen­li çe­ki­len ge­çi­ri­ji ar­ka­ly Şot­lan­di­ýa­da­ky tur­bi­na­lar­da ön­dü­ri­len ener­gi­ýa Uel­se ibe­ri­lip­dir. On­dan öň adat­ça de­mir­ga­zyk­da­ky kä­bir ýel be­ket­le­ri sarp edil­ýän ener­gi­ýa­dan has köp ön­dür­ýän­di­gi se­bäp­li wagt­la­ýyn ýa­pyl­ma­ly bol­ýan eken.