Alym­lar An­tark­ti­ka­da buz gat­lak­la­ry­nyň aşa­gyn­da äpet kan­on­la­ryň üs­tü­ni aç­dy. Ang­li­ýa­nyň Nor­tumb­ri­ýa uni­wer­si­te­ti­niň dok­to­ry Keýt Win­te­riň ýol­baş­çy­lyk ed­ýän to­pa­ry ra­dar skan­ner­leri ar­ka­ly buz gat­lak­la­ry­nyň ara­syn­da üç kan­o­nyň bar­dy­gy­ny anyk­la­dy. “Fo­un­da­ti­on” at­ly kanon­la­ryň iň ulu­sy­nyň uzyn­ly­gy­nyň 350 ki­lo­met­re, ini­niň 35 ki­lo­met­re ba­ra­bar­dy­gy mä­lim edil­di. Bu kanon­la­ryň buz gat­lak­la­ry­nyň he­re­ke­ti­ne tä­sir ed­ýän­di­gi aýdylýar. Bri­tan An­tark­ti­ka Bar­lag­la­ry (BAS) ge­ňe­şi­niň yl­my iş­gä­ri dok­tor Fa­us­to Fer­ra­sio­li kanon­la­ryň ta­py­lan se­bi­ti­niň An­tark­ti­ka­da­ky iň az bi­lin­ýän ýer­le­riň bi­ri­di­gi­ni belleýär. Dünýäniň iň sowuk ýerinde geçirilen yl­my bar­la­gyň ne­ti­je­le­ri “Ge­op­hy­sical Re­se­arch Let­ters” žur­na­lyn­da çap edil­di.