5-nji iýun­da Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­tin awst­ri­ýa­ly kär­de­şi Alek­sandr Wan der Bel­le­niň ça­gyr­ma­gy bo­ýun­ça bir gün­lük iş sa­pa­ry bi­len We­na­da bol­dy. Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­ti­niň şu ýy­lyň 7-nji ma­ýyn­da ge­çi­ri­len ka­sam ka­bul ediş­lik da­ba­ra­syn­dan soň, da­şa­ry ýur­da ama­la aşy­ran il­kin­ji we Awst­ri­ýa­nyň paý­tag­ty­na bol­sa, bä­şin­ji sa­pa­ry­dyr. Rus Li­de­ri Awst­ri­ýa ama­la aşy­ran sa­pa­ryn­da Hof­burg köş­gün­de Awst­ri­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Alek­sandr Wan der Bel­len, şeý­le hem ýur­duň fe­de­ral kans­le­ri Se­bast­ýan Kurs bi­len gep­le­şik­le­ri ge­çir­di.
Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti­niň Awst­ri­ýa sa­pa­ry iki ýur­duň ne­bit-gaz pu­da­gyn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gy­nyň 50 ýyl­lyk ýu­bi­le­ýi­ne ga­bat gel­di. 1968-nji ýy­lyň iýu­nyn­da OMV ozal­ky so­ýuz­dan gaz al­mak ba­ra­da­ky yla­la­şy­ga gol çe­ken il­kin­ji Ýew­ro­pa kom­pa­ni­ýa­sy bo­lup­dy.
Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­tin Awst­ri­ýa­nyň ýol­baş­çy­la­ry bi­len du­şu­şyp, iki ýur­duň gaz pu­da­gyn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gy­nyň 50 ýyl­lyk da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Ge­çi­ri­len du­şu­şyk­lar­da “De­mir­ga­zyk aky­my – 2”-niň gur­lu­şy­gy, beý­le­ki ener­ge­tik tas­la­ma­lar, iki­ta­rap­la­ýyn yk­dy­sa­dy we me­de­ni ara­gat­na­şyk­lar, şeý­le hem hal­ka­ra me­se­le­le­ri ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin pi­kir alyş­ma­lar bol­dy. Şeý­le hem Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­tin we Awst­ri­ýa­nyň fe­de­ral kans­le­ri Se­bast­ýan Kurs We­na­da rus we awst­ri­ýa biz­ne­si­niň we­kil­le­ri bi­len iki­ta­rap­la­ýyn yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gyň me­se­le­le­ri­ni ara alyp mas­la­hat­laş­mak üçin Awst­ri­ýa­nyň yk­dy­sa­dy pa­la­ta­sy­na bar­dy­lar.
Hä­zir­ki wagt­da Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi bi­len Rus­si­ýa­nyň yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry ösüş ýo­lun­da. 2017-nji ýyl­da iki­ta­rap­la­ýyn ha­ryt do­la­ny­şy­gy, esa­san rus eks­por­tu­nyň ha­sa­by­na 40,65 gö­te­rim art­dy. Sa­pa­ryň çäk­le­rin­de “Gazp­rom”-yň baş­ly­gy Alek­seý Mil­ler we Awst­ri­ýa­nyň kom­pa­ni­ýa­sy “OMV Gas Mar­ke­ting & Tra­ding GmbH”-niň baş­ly­gy Raý­ner Ze­le ta­ra­pyn­dan rus ga­zy­ny 2040-njy ýy­la çen­li ug­rat­mak ba­ra­da­ky yla­la­şy­ga gol çe­kil­di. Res­mi­na­ma gol çe­kiş­lik da­ba­ra­sy Rus­si­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­ti­niň we Awst­ri­ýa­nyň fe­de­ral kans­le­ri Se­bast­ýan Kur­suň gat­naş­ma­gyn­da ge­çi­ril­di.
1968-nji ýyl­dan bä­ri Awst­ri­ýa 218 mil­liard kub metr­den gow­rak gaz ug­ra­dy­lyp, 2017-nji ýyl­da Awst­ri­ýa gaz ug­rat­mak­da “Gazp­rom”-yň pa­ýy 93 gö­te­ri­me ýet­di. “Gazp­rom” 2017-nji ýyl­da Awst­ri­ýa gaz iber­me­giň muk­da­ry­ny öň­ki ýyl bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, 50,3 gö­te­rim art­dy­ryp, 9,1 mil­liard kub­met­re ýe­tir­di.
Iki ýur­duň gaz pu­da­gyn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gy “Gazp­rom”-yň we OMV-niň “De­mir­ga­zyk aky­my – 2” tas­la­ma­sy­ny ama­la aşyr­mak ba­ra­da­ky yla­la­şyk­la­ryň çäk­le­rin­de has-da ös­dü­ri­ler.