Ze­nan­la­ryň ara­syn­da ot hok­ke­ýi bo­ýun­ça Lon­don­da ge­çi­ri­len 14-nji Dün­ýä Ku­bo­gyn­da Ni­der­land­la­ryň ýy­gyn­dy­sy ýe­ňi­ji bol­dy. Olar fi­nal­da Ir­lan­di­ýa­nyň mil­li to­pa­ryn­dan 6–0 ha­sa­byn­da üs­tün çy­kyp, bas­syr 2-nji, umu­my­lyk­da-da 8-nji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Awst­ra­li­ýa­nyň ýygyndysyny 3–1 ýeňen is­pan­lar bü­rünç me­da­la my­na­syp bol­dy. 1974-nji ýyl­dan bä­ri her 4 ýyl­dan bir ge­zek gu­ral­ýan Dün­ýä Ku­bo­gyn­da Ni­der­land­lar 8, Awst­ra­li­ýa, Ger­ma­ni­ýa hem-de Ar­gen­ti­na 2 sa­par çem­pi­on­lyk ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di.