“For­bes” žurnaly her ýyl­da mä­lim ed­ýän sa­na­wy­nyň 33-njisini ne­şir et­di. Onuň ba­şy­ny dün­ýä­niň iň baý ada­my “Ama­zon” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň baş­ly­gy Jeff Be­zos çek­ýär. Be­zo­syň baý­ly­gy hä­zir­ki wagt­da 131 mil­liard dol­la­ra deň­dir. “Micro­soft” kom­pa­ni­ýa­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy Bill Geýts sa­na­wyň ikin­ji or­nu­na düş­di. Köp ýyl­lar­dan bä­ri “For­bes”-iň sanawynyň ba­şy­ny çe­kip gel­ýän Bill Geýt­siň ýyl­lyk gir­de­ji­si 6,5 mil­liard dol­lar ar­typ, hä­zir­ki wagt­da 96,5 mil­liard dol­la­ra deň­dir. Ame­ri­ka­nyň ta­ry­hyn­da iň meş­hur ma­ýa­dar­la­ryň bi­ri “Berks­hi­re Hat­ha­way” kor­po­ra­si­ýa­sy­nyň baş­ly­gy Uor­ren Baf­fet üçün­ji or­na bel­li­ge alyn­dy. Onuň baý­ly­gy 82,5 mil­liard dol­la­ra deň­dir. Ame­ri­kan žur­na­ly “For­bes”-iň mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, dün­ýä­niň iň baý ze­na­ny “L’Oréal” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň mi­ras­dü­şe­ri Fran­sua­za Bet­tan­kur Ma­ýers­dir. Žur­nal Bet­tan­kur Ma­ýer­siň 49,3 mil­liard dol­la­ra eýe­di­gi­ni ha­bar ber­ýär. Ge­çen ýyl ol kos­me­tika kom­pa­ni­ýa­sy­nyň gir­de­ji­le­ri­niň art­ma­gy­nyň ha­sa­by­na 7,1 mil­liard dol­lar ba­ýap­dyr.
2019-njy ýy­lyň reý­tin­gin­de äh­mi­ýet­li wa­ka hem bo­lup geç­di. Ame­ri­kan fo­to­mo­de­li we te­le­ke­çi­si Kaý­li Jen­ner “For­bes” ne­şi­ri­niň reý­ting­le­ri­niň ta­ry­hyn­da 1 mil­liard dol­la­ra eýe bo­lan iň ýaş mil­li­ar­der bol­dy. Onuň ba­ry-ýo­gy 21 ýa­şy bar.