Bel­ka diý­len­de, ki­çi­jik, goňrumtyl reňk­li, pişge guý­ruk­, owa­dan­ja jan­dar göz öňü­ňe gel­ýär. Em­ma dün­ýä­niň dür­li ýer­le­rin­de şol ýe­riň te­bi­gy aý­ra­tyn­lyk­la­ry­na gö­rä dür­li gör­nüş­li bel­ka­lar ýa­şa­ýar. Ma­la­bar at­ly bel­ka bol­sa, ulu­ly­gy we reň­ki bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. La­tyn­ça ady “Ra­tu­fa in­dica” at­ly jan­dar wag­ty­nyň köp bö­le­gi­ni agaçda ge­çir­ýär. Hin­dis­tan­da­ky to­kaý­lyk­lar­da ýa­şa­ýan ma­la­bar­lar sa­rym­tyl, go­ňur-sa­ry, ga­ra-go­ňur, al we açyk go­ňur reňkler­de bol­up, ola­ryň hem­me­si­niň gu­la­gy­nyň arkasynda ak tegmil bol­ýar.

Ola­ryň be­den­le­ri­niň bo­ýy 36 san­ti­met­re, guý­ru­gy­nyň uzyn­ly­gy 61 san­ti­met­re çen­li bol­ýar. Ag­ra­my 1,5-2 ki­log­ram bol­an jan­dar­la­ryň 5 gör­nü­şi bar. Tro­pik to­kaý­lyk­la­r­da ýa­şa­ýan jan­dar­lar agaç kö­wek­le­rin­de öý ýa­san­ýar­lar. Olar ýyr­ty­jy guş­lar ýa-da ge­çi­gap­laň ýa­ly duş­man­la­ry­nyň gel­ýä­ni­ni aň­sa­lar, şa­ha ýa­py­şyp gy­myl­da­man dur­ýar­lar. Ola­ryň reň­ki duş­man­la­ryn­dan go­ran­ma­ga ýar­dam ed­ýär. Bir agaç­dan beý­le­ki aga­ja 6 met­re çen­li bö­küp bil­ýän, or­ta­ça 20 ýyl ýa­şa­ýan endemik jan­dar­laryň bu görnüşi di­ňe Hin­dis­tan­da­ky to­kaý­lyklar­da duş gel­ýär.