Şwed aka­de­mi­ýa­sy­nyň ar­hiw ma­te­ri­al­la­ryn­dan bel­li bol­şu­na gö­rä, meş­hur so­wet ýa­zy­jy­sy Kons­tan­tin Pa­us­tows­kiý 3 ge­zek No­be­liň ede­bi­ýat bo­ýun­ça baý­ra­gy­na da­laş­gär hök­mün­de bel­li­ge al­nan eken. Mä­lim bol­şy ýa­ly, aka­de­mi­ýa­nyň No­bel baý­ra­gy­­na hö­dür­le­nen da­laş­gär­le­r ba­ra­da­ky mag­lu­mat­lar 50 ýyl giz­lin sak­la­nyp, soň­ra mä­lim edil­ýär.
Mag­lu­mat­lara görä, meş­hur ýa­zy­jy­nyň ady 1965-nji, 1967-nji we 1968-nji ýyl­lar­da­ky esa­sy da­laş­gär­le­riň sa­na­wyn­da görkezilýär. Aka­de­mi­ýa­nyň şol dö­wür­dä­ki baý­rak ber­mek bo­ýun­ça ko­mi­te­ti­niň we­ki­li An­ders Es­ter­lin­giň aýt­ma­gy­na gö­rä, “1968-nji ýy­lyň 14-nji iýu­lyn­da Kons­tan­tin Pa­us­tows­ki­niň ara­dan çyk­ma­gy ze­rar­ly iň oňat tek­lip sa­naw­dan öçü­ril­di. Bu gy­nan­dy­ry­jy ýag­daý, çün­ki oňa ýa­kyn ge­l­jek­de oňat müm­kin­çi­lik dö­räp­di”.