1995-nji ýyl­da fi­nal­da du­şu­şan “Aýaks” bi­len “Ýu­wen­tus” bu ge­zek çär­ýek fi­nal­da ga­bat­laş­dy. Ams­ter­dam­da oý­na­lan 1-nji du­şu­şyk 1–1 ha­sa­byn­da deň­likde ta­mam­lan­dy. Az­da-kän­de “Aýak­syň” ar­tyk­maç­ly­gyn­da ge­çen oý­nuň 45-nji mi­nu­tyn­da Žoa Kan­se­lo­nyň pa­syn­dan soň, Kris­tia­no Ro­nal­do kel­le ur­gu­sy bi­len ha­sa­by aç­dy. Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da 23-nji kel­le go­lu­ny, umu­my­lyk­da 125-nji go­lu­ny ge­çi­ren Ro­nal­do­nyň bu pök­gü­si­ne ýer eýe­le­ri­niň jo­ga­by gi­jik­me­di (2 gör­ke­zi­ji-de re­kor­da deň). Ikin­ji ýa­ry­myň il­kin­ji mi­nu­ty dol­man­ka, Žoa Kan­se­lo­nyň ýal­ňyş­ly­gyn­dan ýer­lik­li peý­da­la­nan Da­wid Ne­res ha­sa­by deň­le­me­gi ba­şar­dy. Ga­lan mi­nut­lar­da-da ha­sap üýt­ge­me­di.
Çär­ýek fi­na­lyň soň­ky du­şu­şy­gyn­da bol­sa, “Man­çes­ter Ýu­naý­ted” “Old Traf­ford­da” “Bar­se­lo­na­ny” ka­bul et­di. Bu du­şu­şy­gyň yk­ba­ly­ny ýe­ke-täk gol kes­git­le­di. Şol gol hem Lu­is Sua­re­siň kel­le ur­gu­syn­dan soň, ýer­li go­rag­çy Lýuk Şo­wa de­gip der­we­zä gi­ren top bol­dy. Ha­sa­by deň­läp bil­me­dik “Man­çes­ter Ýu­naý­te­diň” ýe­ke ur­gu­sy-da der­we­zä ta­kyk bol­ma­dy. Jo­gap oýun­la­ry 16-njy ap­rel­de si­şen­be gü­ni oý­na­lar.
Çär­ýek fi­na­lyň 1-nji oýun­la­ry­na se­re­de­niň­de, ýa­rym fi­nal ug­run­da uly müm­kin­çi­lik ga­za­nan to­par ýok di­ýen ýa­ly. Bu ba­bat­da bel­ki di­ňe “Li­wer­pul” beý­le­ki­le­re ga­ra­nyň­da, bir ädim öň­de di­ýip aýt­sa bo­lar. Hat­da köp­ler 4 du­şu­şy­gyň-da ýe­ňi­ji­si­niň jo­gap oýun­la­ryn­da kes­git­len­jek­di­gi­ni bel­le­ýär­ler. Mu­nuň hem özü­ne ýe­te­si se­bä­bi bar. Ýag­ny 1/8 fi­nal­ duşuşyklarynyň käbiri fut­bol jan­kö­ýer­le­ri üçin ga­ra­şyl­ma­dyk ýag­daý­da ge­çip­di. 1/8 fi­nal­da “Aýaks”, “Man­çes­ter Ýu­naý­ted” to­par­la­ry öz meý­dan­ça­la­ryn­da utu­lyp, myh­man­çy­lyk­da ga­za­nan ýe­ňiş­le­ri bi­len de­giş­li­lik­de, “Re­al­dyr” PSŽ-ni ýa­ryş­dan çy­ka­ryp­dy.