Wo­leý­bol bo­ýun­ça Ýew­ro­pa­nyň Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky ýa­ry­şyň ýa­rym fi­na­lyn­da iki ital­ýan to­pa­ry türk klub­la­ryn­dan üs­tün çyk­dy. Soň­ky 3 ýyl­da fi­na­la çy­kyp, 2-sin­de çem­pi­on­lyk ga­za­nan Tür­ki­ýäniň “Wa­kyf­bank” (Stam­bul) klu­by Ita­li­ýa­nyň “Igor Gor­gon­zo­la” (No­wa­ra) to­pa­ryn­dan myh­man­çy­lyk­da 3:0 utul­dy. Stam­bul­ly­lar öz meý­dan­ça­syn­da 3:0 öňe saý­lan­sa-da, “Al­tyn set­de” ýeň­lip, bas­syr 4-nji fi­na­ly­na çy­kyp bil­me­di. Beý­le­ki ýa­rym fi­nal­da-da Ita­li­ýa­nyň “Imo­ko Wol­leý” (Ko­nel­ýa­no) klu­by Tür­ki­ýä­niň “Fe­ner­bah­çe” to­pa­ry­ny 2 ýer­de-de 3:0 utup, 1 ýyl­dan soň, 2-nji ge­zek fi­na­la çyk­dy. Şeý­le­lik­de, 2009-njy ýyl­dan bä­ri il­kin­ji ýo­la fi­nal­da türk to­pa­ry çy­kyş et­mez. Iki ital­ýan to­pa­ry­nyň ara­syn­da­ky fi­nal oýny 18-nji maý­da Ber­lin­de ge­çi­ri­ler.