Hy­ta­ýyň baş­lan­gy­jy bi­len dö­re­di­len Azi­ýa inf­rast­ruk­tu­ra ma­ýa go­ýum ban­ky Kot-d’Iwuar, Gwi­ne­ýa, Tu­nis we Urug­waý ýa­ly ýurt­la­ry ban­ka ag­za döw­let­le­r hök­mün­de ka­bul etdi, şeýlelikde, oňa gat­na­şy­jy ýurt­la­ryň umu­my sa­ny 97-ä ýet­di.
– Af­ri­ka we La­tyn Ame­ri­ka ýa­ly ýurt­lar­dan ag­za­laryň art­ma­gy bu ýurt­la­ryň inf­rast­ruk­tu­ra­sy­nyň kä­mil­leş­me­gi­ne we Azi­ýa bi­len ­gat­na­şyk­la­rynyň ber­ke­me­gi­ne äh­mi­ýet ber­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýär – di­ýip, Azi­ýa inf­rast­ruk­tu­ra ma­ýa go­ýum ban­ky­nyň wi­se-pre­zi­den­ti we kor­po­ra­si­ýa sek­re­ta­ry Den­niý Alek­sandr mä­lim et­di. Onuň aýt­ma­gy­na gö­rä, bu ýag­daý Azi­ýa inf­rast­ruk­tu­ra ma­ýa go­ýum ban­ky­na gat­na­şy­jy ýurt­la­ryň köp ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­ga we mü­dir­li­giň ýo­ka­ry ül­ňü­le­ri­ne we­pa­ly­dy­gy­ny gör­kez­ýär.
Bu dört ýurt içer­ki de­giş­li iş­le­ri­ni ber­jaý edi­p, gu­ra­ma il­kin­ji ga­tanç­la­ry­ny ge­çi­ren bat­la­ry­na, Azi­ýa inf­rast­ruk­tu­ra ma­ýa go­ýum ban­ky­na res­mi taý­dan ag­za bo­lar­lar. 2018-nji ýy­lyň ahy­ryn­da Azi­ýa inf­rast­ruk­tu­ra ma­ýa go­ýum ban­ky­na ag­za ýurt­la­ryň sa­ny 57-den 93-e çen­li ar­typ, ag­za­ly­gyň ge­ri­mi bäş yk­ly­my öz içi­ne al­ýar.
HHR-iň baş­lan­gy­jy bi­len esas­lan­dy­ry­lan bu bank köp ta­rap­la­ýyn ösü­şi bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Bank il­kibaşda Azi­ýa-Ýu­waş um­man se­bi­tin­de ma­li­ýe we öza­ra hyz­mat­daş­ly­gy ýo­la goý­mak, Azi­ýa­da iri inf­rast­ruk­tu­ra tas­la­ma­la­ry ma­li­ýe­leş­dir­mek mak­sa­dy bi­len dö­re­dil­di. Ştab-kwar­ti­ra­sy Pe­kin­de ýer­leş­ýän bu gu­ra­ma 2014-nji ýyl­da esas­lan­dy­ry­lyp, 2016-njy ýyl­da res­mi taý­dan iş­läp baş­la­dy. Dün­ýä­niň dür­li ýurt­la­ry­na karz ber­ýän bu ban­kyň go­run­da hä­zir­ki wagt­da 100 mil­liard dol­lar­dan gow­rak ser­ma­ýa bar.