Ener­gi­ýa çeş­me­si­niň iki gör­nü­şi bi­len iş­le­ýän ulag­la­ryň sa­ny bar­ha art­ýar. Gä­mi­ler, aw­tou­lag­lar, mo­to­sikl­ler we ýük ulag­la­ry bu teh­no­lo­gi­ýa­dan has köp peý­da­lan­ýar. In­di bol­sa, bu teh­no­lo­gi­ýa­ny uçar­lar­da hem peý­da­lan­mak üçin ta­gal­la edil­ýär. Bu ugur­da taý­ýar­lan­ýan tas­la­ma­la­ryň bir­nä­çe­sin­den ne­ti­je-de al­nyp baş­lan­dy. Te­bi­ga­tyň ha­pa­lan­maz­ly­gy­ny mak­sat edin­ýän bu tas­la­ma­la­ryň gys­ga wagt­da ýaý­baň­lan­jak­dy­gy bel­le­nil­ýär. Ang­li­ýa­nyň “Fa­ra­da­ir” at­ly şe­re­ke­ti BE­HA (Bio Electric Hyb­rid Aircraft) at­ly gib­rid he­re­ket­len­di­ri­ji­li uçar­la­ry ar­ka­ly 2025-nji ýyl­da ýo­lag­çy gat­na­wy­ny ýo­la goý­ma­gy mak­sat edin­ýär. 18 ýo­lag­ça ni­ýet­le­nen uça­ryň ga­nat­la­ry­nyň di­zaý­ny 300 metr­lik ara­lyk­dan ho­wa gal­ma­gy­na müm­kin­çi­lik ber­ýär. Şeý­le hem örän pes tiz­lik­de (75 km/s) hem ho­wa­da he­re­ket edip bil­me­gi­ni üp­jün ed­ýär. Uçar bio­di­zel ýan­gyç bi­len iş­le­ýän per­li mo­tor­lar­dan we tok­ly ba­ta­re­ýa­syn­dan ener­gi­ýa al­ýar. Tok­ly mo­tor­lar uça­ry 15 mi­nut­lap ener­gi­ýa bi­len üp­jün ed­ýär. Bu he­re­ket­len­di­ri­ji­ler uça­ryň uçan we go­nan ma­ha­ly peý­da­la­nyl­ýar. Bio­di­zel ýan­gyç bi­len iş­le­ýän he­re­ket­len­di­ri­ji­ler bol­sa, ho­wa­da­ka peý­da­la­nyl­ýar. Şol wagt­da uça­ryň ba­ta­re­ýa­la­ry hem zar­ýad al­ýar. Uça­ryň ga­nat­la­ry­ny­ň üs­tü­ndä­ki Gün pa­nel­le­ri hem ba­ta­re­ýa­ny tok bi­len üp­jün ed­ýär. Ener­gi­ýa­dan tyg­şyt­ly peý­da­lan­ýan ho­wa gä­mi­si­niň çy­kar­ýan se­si hem örän pes bo­lar. Bi­ler­men­le­r bu teh­no­lo­gi­ýa­nyň gel­jek­de ada­ty ýo­lag­çy uçar­lar­yn­da hem peý­da­la­nyl­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler.