“Mad­rid Açyk Mas­ters” (Is­pa­ni­ýa) ten­nis ýa­ry­şyn­da er­kek­le­riň ara­syn­da ser­bi­ýa­ly No­wak Jo­ko­wiç ýe­ňiş ga­zan­dy. Jo­ko­wiç fi­nal­da gre­si­ýa­ly Ste­fa­nos Si­si­pa­sdan 6:3 we 6:4 ha­sap­lar bi­len üs­tün çy­kyp, Mad­rid­dä­ki 3-nji (2011, 2016, 2019) ku­bo­gy­ny eýe­le­di. Kar­ýe­ra­syn­da­ky 74-nji çem­pi­on­ly­gy­ny baý­ram eden Jo­ko­wiç 33-nji “Mas­ters” ku­bo­gy­ny ga­za­nyp, bu ugur­da Ra­fa­el Na­da­lyň re­kor­dy­na şä­rik bol­dy. Ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky ýa­ryş­da-da ku­bo­gy gol­lan­di­ýa­ly Ki­ki Ber­tens as­ma­na gö­ter­di. 27 ýaş­ly ten­nis­çi fi­nal­da ru­my­ni­ýa­ly Si­mo­na Ha­le­pi 6:4 we 6:4 ha­sap­lar bi­len ýeň­di. 9-njy WTA çem­pi­on­ly­gy­ny ga­za­nan 27 ýaş­ly Ber­tens “Mad­rid Açyk­da” ýe­ke set­de-de utul­man ku­bo­gy alan il­kin­ji ze­nan ten­nis­çi bol­dy.