Mü­sü­riň Pre­zi­den­ti Ab­dul-Fat­tah Ha­lil As-Si­si 15-nji maý­da Nil der­ýa­sy­nyň iki ke­na­ry­ny bi­rik­dir­ýän dün­ýä­niň iň giň as­ma köp­rü­si­niň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Mü­sür hä­ki­mi­ýe­ti ta­ra­pyn­dan iş­le­nip dü­zü­len bu tas­la­ma paý­tagt­da­ky ulag dyk­ny­şy­gy­nyň azal­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len­dir.
Kai­riň mer­ke­zin­den de­mir­ga­zyk ug­ra Nil der­ýa­sy­ny ke­sip geç­ýän bu köp­ri ga­ra­ ýol­la­ry bir­leş­di­ri­ji esa­sy des­ga­dyr. Köp­ri­niň her iki ug­run­da 6 zo­lak bo­lup, je­mi ini 67,3 met­re deň­dir. Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­by­nyň se­bit ýol­baş­çy­sy Ta­lal Omar köp­ri­niň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gat­na­şyp, des­ga­nyň dün­ýä­de iň giň as­ma köp­rü­di­gi­ni bel­le­di. Ol da­ba­ra­nyň do­wa­myn­da tas­la­ma­ny ama­la aşy­ran arap kom­pa­ni­ýa­sy­nyň we­ki­li­ne köp­ri­niň Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­by­na gi­ri­zi­len­di­gi ha­kyn­da­ky ýö­ri­te şa­ha­dat­na­ma­ny gow­şur­dy. Köp­ri­niň res­mi açy­ly­şyn­da mä­lim edi­len mag­lu­mat­la­ra gö­rä, des­ga­nyň gur­lu­şy­gyn­da mil­li­on kub­metr tö­we­re­gi be­ton, 1400 ki­lo­metr­lik po­lat sim ula­nyl­dy.