TENNIS Ita­li­ýa­nyň paý­tag­tyn­da top­rak kort­da ge­çi­ril­ýän “Rim Açyk” ten­nis ýa­ry­şy­nyň fi­na­lyn­da is­pa­ni­ýa­ly Ra­fa­el Na­dal bi­len ser­bi­ýa­ly No­wak Jo­ko­wiç du­şuş­dy. 2 sa­gat 54 mi­nut­lap do­wam eden fi­nal­da Na­dal gar­şy­da­şyn­dan 2:1 (6:0, 4:6, 6:1) üs­tün çy­kyp, bu ýa­ryş­da­ky 9-njy çem­pi­on­ly­gy­ny baý­ram et­di. Bu Na­da­lyň esa­sy gar­şy­da­şy Jo­ko­wiç bi­len ge­çi­ren 54-nji du­şu­şy­gyn­da­ky 26-njy ýeň­şi­dir. Bu Na­da­lyň kar­ýe­ra­syn­da­ky 34-nji “Mas­ters”, umu­my­lyk­da-da 81-nji ATP çem­pi­on­ly­gy­dyr. Ol “Mas­ters” ýa­ryş­la­ry bo­ýun­ça Jo­ko­wiç­den 1 ku­bok öňe saý­lan­dy.
Mo­to GP Ze­nan­la­ryň ara­syn­da çe­hi­ýa­ly Ka­ro­li­na Pliş­ko­wa fi­nal­da bri­ta­ni­ýa­ly Ýo­han­na Kon­ta­ny 6:3, 6:4 ha­sap­lar bi­len ýeň­di. Ka­ro­li­na Pliş­ko­wa möw­süm­de 2-nji, kar­ýe­ra­sy bo­ýun­ça 13-nji ýeň­şi­ni baý­ram et­di.
Moto GP bo­ýun­ça möw­sü­miň 5-nji ýa­ry­şy Fran­si­ýa “Gran Pri­sin­de” “Hon­da” to­pa­ry­nyň is­pa­ni­ýa­ly sü­rü­ji­si Mark Mar­kes ýe­ňi­ji bol­dy. Ol 27 aý­la­wy 41 mi­nut 53,647 se­kunt­da ge­çip, şu ýyl­ky 3-nji, kar­ýe­ra­syn­da­ky 48-nji “Gran Pri” baý­ra­gy­ny al­dy. 2–3-nji orun­la­ry “Ducati” to­pa­ry­nyň ita­li­ýa­ly sü­rü­ji­le­ri And­rea Do­wi­zio­so (+1,984), Da­ni­lo Pet­ruç­çi (+2,142) eýe­le­di­ler. Umu­my sa­naw­da-da 95 utuk bi­len Mark Mar­kes 1-nji, And­rea Do­wi­zio­so 87 utuk bi­len 2-nji, Aleks Rins bol­sa 75 utuk bi­len 3-nji ýer­de bar­ýar. Möw­sü­miň in­di­ki “Gran Pri­si” 2-nji iýun­da Ita­li­ýa­da ge­çi­ri­ler.

Golf bo­ýun­ça 4 Uly ýa­ry­şyň bi­ri bo­lan “PGA Cham­pions­hip” bäs­le­şi­gin­de ame­ri­ka­ly Bruks Ko­ep­ka çem­pi­on­ly­gy­ny gorama­gy ba­şar­dy. Ol 101-nji ge­zek ge­çi­ri­len bu ýa­ryş­da az ýal­ňyş­lyk goý­be­rip, je­mi 272 utuk bi­len bas­syr 2-nji ge­zek çem­pi­on di­ýen ady eýe­le­di. Bu onuň umu­my­lyk­da 4-nji Uly ýa­ryş ku­bo­gy bo­lup, 29 ýa­şyn­da­ky golf­çy 2017-nji we 2018-nji ýyl­lar­da “Ame­ri­ka Açyk­da” hem ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. Bu ýyl Nýu Ýork­da ge­çi­ri­len “PGA Cham­pions­hip”-de 274 utuk top­lan ame­ri­ka­ly Das­tin Jon­son 2-nji or­na my­na­syp bol­dy. Ýa­ry­şyň ýe­ňi­ji­si 1 mil­li­on 980 müň dol­lar­lyk pul baý­ra­gy bi­len sy­lag­lan­dy.

FUTBOL Rus­si­ýa­nyň Ku­bo­gy­ny Mosk­wa­nyň “Lo­ko­mo­tiw” to­pa­ry eýe­le­di. Paý­tagt­ly­lar Sa­ma­ra­da oý­na­lan fi­nal­da Ýe­ka­te­rin­bur­gyň “Ural” to­pa­ry­ny Dmit­riý Ba­ri­no­wyň 27-nji mi­nut­da­ky ýe­ke-täk go­ly bi­len 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­me­gi ba­şar­dy. Bu ýe­ňiş ola­ryň ku­bok ýa­ry­şyn­da­ky 8-nji, ozal­ky So­ýu­zy ha­sa­ba ala­nyň-da, 10-njy üs­tün­li­gi­dir.
“Ba­wa­ri­ýa” bi­rin­ji­li­gi ber­me­di
Ger­ma­niýa­nyň “Bun­des­li­ga­syn­da” çem­pi­on 34-nji tap­gyr­da bel­li bol­dy. 2 utuk öň­de bar­ýan “Ba­wa­ri­ýa” öz meý­dan­ça­syn­da “Aýnt­rah­ty” 5–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. Oýun­da mün­hen­li­le­riň gol­la­ry­ny Ko­man, Ala­ba, Re­na­to San­çes hem-de “Ba­wa­ri­ýa­da­ky” soň­ky du­şu­şy­gy­ny ge­çi­ren Ri­be­ri bi­len Rob­ben der­we­zä gi­riz­di. Bas­syr 7-nji, umu­my­lyk­da-da 28-nji “Bun­des­li­ga” çem­pi­on­ly­gy­ny ga­za­nan “Ba­wa­ri­ýa­nyň” fran­suz fut­bol­çy­sy Frank Ri­be­ri hem 9-njy ge­zek ku­bo­gy as­ma­na gö­ter­di. Frank Ri­be­ri bu ýe­ňiş­den soň, “Bun­des­li­ga­da” iň köp çem­pi­on­lyk ga­za­nan fut­bol­çy di­ýen adyň ýe­ke-täk eýe­si bol­dy. Bu möw­süm­de-de çem­pi­on­ly­ga go­laý­lap, ýe­ne-de soň­ky tap­gyr­lar­da elin­den gi­de­ren Dort­mun­dyň “Bo­rus­si­ýa­sy” bol­sa, “Bo­ru­sen” der­bi­sin­de myh­man­çy­lyk­da Mön­heng­lad­ba­hyň “Bo­rus­si­ýa­syn­dan” 2–0 üs­tün çyk­dy.
“Ga­la­ta­sa­ra­ýyň” 22-nji, “Ben­fi­ka­nyň” 37-nji çem­pi­on­ly­gy
Tür­ki­ýä­niň çem­pio­na­ty “Sü­per Lig­de” möw­sü­miň ta­mam­lan­ma­gy­na 1 tap­gyr ga­lan­da, “Ga­la­ta­sa­raý” ta­ry­hyn­da­ky 22-nji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Fa­tih Te­ri­miň şä­girt­le­ri 33-nji tap­gyr­da 2-nji ha­tar­da­ky “Is­tan­bul Ba­şak­şe­hir” to­pa­ry­ny 2–1 (Fe­gu­li 47, On­ýe­ku­ru 64 – Ba­ýiç 17) ha­sa­byn­da ýeň­me­gi ba­şar­dy. Şun­luk­da, esa­sy bäs­de­şin­den 3 utuk öňe saý­la­nan “Jim Bom” 22-nji çem­pi­on­ly­gy­ny baý­ram et­di.
Por­tu­ga­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da “Ben­fi­ka” 34-nji tap­gyr­da “San­ta Kla­ra­ny” 4–1 ha­sa­byn­da ýe­ňip, 1 ýyl­lyk ara­kes­me­den soň, çem­pi­on bol­dy. Bu lis­sa­bon­ly­la­ryň ta­ry­hyn­da­ky 37-nji çem­pi­on­ly­gy­dyr. Uk­rai­na­nyň “Pre­mi­er li­ga­syn­da” Do­nes­kiň “Şaht­ýo­ry” bas­syr 3-nji, umu­my­lyk­da 12-nji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Do­nesk­li­ler 30-njy tap­gyr­da Ki­ýe­wiň “Di­na­mo­sy” bi­len 1–1 deň­me-deň oý­na­dy. Bel­gi­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da “Genk” to­pa­ry 8 ýyl­dan soň, ta­ry­hyn­da­ky 4-nji çem­pi­on­ly­gy­na my­na­syp bol­dy (1999, 2002, 2011, 2019). Çe­hi­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da Pra­ga­nyň “Sla­wi­ýa” to­pa­ry 5-nji ge­zek ýo­ka­ry li­ga­ny bi­rin­ji ha­tar­da ta­mam­lama­gy ba­şar­dy.