Ýa­kyn wagt­da ulag­la­ryň te­ker­le­ri­niň daş­ky keş­bi­niň has-da öz­ger­dil­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. “Miche­lin” to­pa­ry we “Ge­ne­ral Mo­tors” kon­ser­ni bi­le­lik­de ýe­ňil aw­tou­lag­la­r üçin tä­ze UP­TIS ho­wa­syz te­ker­le­ri iş­läp düz­mek ka­ra­ry­na gel­diler. Ho­wa­syz te­ker­ler il­ki­baş­da lu­no­hod­lar üçin dö­re­dil­di. Te­ker­de ho­wa­nyň ýe­ri­ne po­li­mer sim­ler ula­nyl­dy. Bu hem lu­no­hod­la­ryň bök­den­çsiz he­re­ket et­me­gi­ne müm­kin­çi­lik ber­di.
Ýe­ňil aw­tou­lag­lar üçin ön­dü­ril­jek UP­TIS te­ker­le­ri tä­ze kom­po­zit ma­te­ri­al­la­ryn­dan dö­re­di­ler. Olar ýe­ňil aw­tou­lag­la­ryň ýü­kü­ni gö­ter­mä­ge, tiz­li­gi­ni we dep­gi­ni­ni sak­la­ma­ga şert dö­re­der. Bu in­no­wa­si­on çöz­güt wag­tyň geç­me­gi bi­len gy­sy­lan ho­wa bi­len he­re­ket ed­ýän te­ker­ler­den ýüz öwür­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer. Onuň il­kin­ji sy­na­gy “Chevro­let Bolt EV” elekt­ro­ka­ryn­da ama­la aşy­ry­lar. Ho­wa­syz te­ker­le­riň dün­ýä ba­za­ry­na 2024-nji ýyl­da çyk­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Tä­ze te­ker­le­riň ýe­ne-de bir aý­ra­tyn ta­ra­py ola­ry ön­dür­mek üçin az muk­dar­da çig mal sarp ediler. Tu­tuş dün­ýä­de her ýyl or­ta­ça de­şi­len we ula­nyş­dan ga­lan 200 mil­li­on te­ker zy­ňyl­ýar. “Miche­lin” to­pa­ry­nyň tä­ze ha­ry­dy bol­sa berk, çy­dam­ly we uzak ömür­li bo­lar.