Ko­re­ýa­ly alym­lar kö­mür­tur­şy ga­zyn­dan ener­gi­ýa ön­dür­me­giň in­no­wa­si­on usu­ly­ny oý­lap tap­dy­lar. Bu açyş ar­zan elekt­rik ener­gi­ýa­sy­ny ön­dür­mä­ge hem-de äh­lu­mu­my ma­ýyl­gan­lyk me­se­le­si­ne çöz­güt tap­ma­ga müm­kin­çi­lik be­rer.
Ul­san ylym we teh­ni­ka ins­ti­tu­ty­nyň uly yl­my iş­gä­ri Kim Gyn The bu açy­şyň daş­ky gur­şaw­da­ky kö­mür­tur­şy ga­zyndan we 2 ka­ta­li­za­tor­dan elekt­rik ener­gi­ýa­sy­ny ön­dür­mä­ge hem-de aras­sa wo­do­rod al­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­jek­di­gi­ni bel­le­di. Onuň aýt­ma­gy­na gö­rä, bu ul­gam­da hi­mi­ki we elekt­ro­hi­mi­ki täsirleşmäniň geç­me­gi ada­ty­dyr we şeý­le ýag­da­ýy söw­da mak­sat­ly hem ula­nyp bo­lar.
Alym­lar kö­mür­tur­şy ga­zy­ny su­wa ga­ryp, tä­ze ula­nyş usu­ly­ny göz­den ge­çir­di­ler. Köp san­ly ýer­li hi­mi­ýa kom­pa­ni­ýa­la­ry we me­tal­lur­gi­ýa zaw­od­la­ry bu in­no­wa­si­on hi­mi­ýa işi bi­len gy­zyk­la­nyp ug­ra­dy­lar. Bu ýag­daý şeý­le kär­ha­na­lar­da kö­mür­tur­şy ga­zy­nyň ho­wa goý­be­ril­me­gi­niň öňü­ni al­ma­ga şert dö­re­der. Sy­nag iş­le­ri ta­mam­la­nan­dan soň­ra bu usu­ly ýur­duň se­na­gat des­ga­la­ryn­da or­naş­dyr­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Ar­zan elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len bir ha­tar­da ön­dü­ril­jek wo­do­ro­dy aw­tou­lag­lar­da hem ulan­mak bo­lar.

Baýramgylyç ALTYBAÝEW,
S. A. Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.