Hü­när­men­le­re tä­ze iş­le­nip dü­zü­len wi­deo­ka­me­ra ar­ka­ly şöh­lä­ni ýaz­ga al­mak ba­şart­dy. Bu ka­me­ra­nyň gel­jek­de açyş et­mek­de peý­da­la­nyl­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Hä­zi­re çen­li has ýo­ka­ry tiz­lik­li ka­me­ra­la­r ar­ka­ly şöh­lä­ni su­ra­ta dü­şü­rip­di­ler. Çen­de­na­şa ýo­ka­ry tiz­lik­li ka­me­ra ýa­rym­ge­çi­ri­ji­ler ar­ka­ly gur­lan ul­gam bo­lup, olar bi­len bir se­kun­dyň do­wa­myn­dan mil­li­on­lar­ça kadr su­rat alyp bol­ýar. Gon­kon­gyň şä­her uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­me­ni Li­dai Wan­gyň hem-de Si­an Jiao­tong uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­me­ni Feng Çe­niň iş­läp dü­zen ka­me­ra­sy­nyň su­ra­ta alyş tiz­li­gi se­kunt­da 4 tril­li­on kad­ra ýet­ýär. Bu bol­sa, şöh­lä­niň tiz­li­gi­ni gör­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär. Bu yl­my işiň di­ňe bir yşy­gyň he­re­ke­ti­ni öw­ren­mä­ge däl, eý­sem, luk­man­çy­lyk­da we beý­le­ki ugur­lar­da hem ula­nyl­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Wag­tyň geç­me­gi bi­len ka­me­ra­nyň ula­nyl­ýan ugur­la­ry­nyň kö­pel­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. Hy­taý­ly bar­lag ge­çi­ri­ji­le­riň yl­my işi “Phy­sics Review Let­ters” žur­na­lyn­da çap edil­di.