“Hua­wei” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň “Ho­nor 20” smart­fo­nyn­dan sa­tu­wa çy­ka­ry­lan gü­ni 50 müň sa­ny­sy sa­tyl­dy. Go­laý­da ta­nyş­dy­ry­lan we ka­me­ra­sy­nyň ýo­ka­ry du­ru­ly­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýan “Ho­nor 20”, “Ho­nor 20 Pro” we “Ho­nor 20 Li­te” mo­del­le­rin­den di­ňe bi­r gör­nü­şi Hy­taý­da sa­tu­wa hö­dür­len­di. Beý­le­ki mo­del­ler şu aýyň 18-ine sa­tu­wa çy­ka­ry­lar. “Ho­nor 20”-niň 8 GB RAM-ly we 128 GB iç­ki ýat­ly gör­nü­şi 423, 8 GB RAM-ly we 256 GB iç­ki ýat­ly gör­nü­şi 506 dol­lar­dan sa­tu­wa çy­ka­ryl­dy. Bu te­le­fo­nyň go­laý­da beý­le­ki ýurt­lar­da hem sa­tu­wa çy­ka­ryl­jak­dy­gy ha­bar be­ril­di. Smart­fo­nyň “Full HD+” du­ru­ly­gyn­da 6,26 dýuým­lyk çar­çu­wa­syz ek­ra­ny bo­lup, öň­ki ka­me­ra­sy ek­ra­nyň içi­ne ýer­leş­di­ri­lip­dir. Onuň açy­lyp-ýa­pyl­ýan düw­me­sin­de bar­ma­gyň yzy­ny okaý­jy sen­sor bar. Te­le­fo­nyň öň­ki ka­me­ra­sy 32 me­ga­pik­sel, yz­ky ka­me­ra­sy 48 me­ga­pik­sel du­ru­ly­gyn­da. Şeý­le hem 16 me­ga­pik­sel­lik f/2.2 di­af­rag­ma­ly aşa giň, 2 me­ga­pik­sel­lik çuň­lu­gy du­ýu­jy sen­sor we 2 me­ga­pik­sel f/2.4 di­af­rag­ma­ly mak­ro lin­za­sy bar. “And­ro­id 9 Pie” ama­ly ul­ga­myn­da iş­le­ýän en­ja­myň ag­ra­my 174 gram.