Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dü­ril­me­gi­niň, da­şa­ry ýurt­lard­an ge­ti­ril­ýän önüm­le­riň or­nu­ny tut­ýan önüm­çi­li­giň giň ge­rim­de ýo­la go­ýul­ma­gy­nyň hem-de dür­li mak­sat­na­ma­la­ryň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­niň ne­ti­je­sin­de, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz dur­nu­kly ösüş dep­gi­ni­ne eýe bol­ýar. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da şu ýy­lyň 5 aýy­nyň jem­le­ri­ne ba­gyş­la­nyp ge­çi­ri­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si hem mu­ňa aý­dyň şa­ýat­lyk ed­ýär. Ýy­lyň ba­şyn­dan bä­ri, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz­dä­ki je­mi içe­rki önü­miň ösüş dep­gi­ni 6,2 gö­te­rim de­re­je­de sak­la­nyp ga­l­ýar. Dün­ýä yk­dy­sa­dy­ýe­tin­de bo­lup geç­ýän ýag­daý­la­ra ser sa­la­ny­myz­da, onuň ösüş gö­te­ri­mi­niň kä­bir hal­ka­ra ma­li­ýe eda­ra­la­ry­nyň çak­la­ma­la­ry­na gö­rä, 3,3 gö­te­rim­lik ösüş ga­zan­ýan döw­rün­de mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz­de ga­za­nyl­ýan bu ösüş dep­gi­ni bel­len­mä­ge my­na­syp­dyr.
Ýur­du­my­zyň ösüşi­niň ýo­ka­ry dep­gin­de sak­la­nyl­ma­gy mil­li Li­de­ri­mi­ziň alyp bar­ýan öň­den­gö­rü­ji­lik­li yk­dy­sa­dy sy­ýa­sa­ty­nyň hem-de dur­mu­şa ge­çir­ýän giň ge­rim­li öz­gert­me­ler mak­sat­na­ma­la­ry­nyň çäk­le­rin­de ama­la aşy­ryl­ýar. Şu ýy­lyň 5 aýy­nyň jem­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da, se­na­gat pu­da­gyn­da ösüş dep­gi­ni 4 gö­te­rim, ulag we ara­gat­na­şyk top­lu­myn­da 10,1 gö­te­rim, söw­da­da 11,8 gö­te­rim, oba ho­ja­ly­gyn­da 3,5 gö­te­rim we hyz­mat­lar ul­ga­myn­da 8 gö­te­rim ýo­kar­lan­dy. Ýur­du­myz­da ön­dü­ri­len önüm­le­riň de­giş­li dö­wür­de eks­port edi­len möç­be­ri 14 gö­te­rim art­dy. Şol bir wagt­da im­por­tuň möç­be­ri bol­sa, 20 gö­te­rim azal­dy. Im­por­tuň möç­be­ri­niň yzy­gi­der­li azal­ma­gy ýur­du­myz­da da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän önüm­le­riň or­nu­ny tut­ýan önüm­çi­lik­le­riň giň ge­rim­de ýaý­baň­lan­dy­ryl­ma­gy­nyň ha­sa­by­na ama­la aşy­ryl­ýar.
Mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň ösüş dep­gi­ni­ne ýur­du­my­zyň hu­su­sy pu­da­gy­nyň we­kil­le­ri­niň hem go­şan­dy ulu­dyr. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan uly gol­da­wa eýe bo­lan türk­men te­le­ke­çi­le­ri öz ön­dür­ýän önüm­le­ri­ni dün­ýä ba­za­ry­na ýer­läp, şol bir­ wagt­da ýur­du­myz­da hem hal­kyň is­leg­le­ri­ni ka­na­gat­lan­dyryp, asyl­ly zäh­met çek­ýär­ler. Şu ýy­lyň 5 aýy­nyň jem­le­ri­ne gö­rä, Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si bo­ýun­ça se­na­gat önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi 21,8 gö­te­rim, oba ho­ja­lyk hem-de azyk önüm­le­ri­niň möç­be­ri 4,9 gö­te­rim art­dy. Döw­le­ti­mi­ziň gol­daw ber­me­gi ne­ti­je­sin­de, da­şa­ry ýurt­la­ra eks­port edi­len azyk ha­ryt­la­ry­nyň möç­be­ri 26,2 gö­te­rim, azyk däl we se­na­gat ha­ryt­la­ry­nyň möç­be­ri 3,3 gö­te­rim ýo­kar­lan­dy.
Ýur­du­my­zyň hu­su­sy­ýet­çi­le­ri­niň ga­zan­ýan bu üs­tün­lik­le­ri­niň ne­ti­je­sin­de, azyk hem-de se­na­gat mak­sat­ly önüm­çi­lik­ler giň ge­ri­me eýe bol­dy. Di­ýa­ry­my­zyň dür­li kün­jek­le­ri­ne hu­su­sy pu­da­gyň we­kil­le­ri­niň dö­red­ýän mal­dar­çy­lyk top­lum­la­ry­nyň, gur­ýan ýy­la­dyş­ha­na­la­ry­nyň ha­sa­by­na ba­zar­la­ry­myz­da et-süýt önüm­le­ri bi­len bir ha­tar­da, ter bak­ja önüm­le­ri bo­lan po­mi­do­ryň, hy­ýa­ryň hem-de beý­le­ki önüm­le­riň has köp muk­da­ry­ny gör­mek bol­ýar. Şeý­le hem se­na­gat mak­sat­ly kär­ha­na­lar­da ho­ja­lyk üçin ze­rur bo­lan dür­li se­riş­de­le­riň ön­dü­ril­me­gi ýo­la go­ýul­dy. Şo­la­ryň ha­ta­ryn­da el­de we aw­to­ma­ti­ki usul­da kir ýuw­mak üçin kir ýu­wu­jy se­riş­de­le­ri ön­dür­ýän tä­ze kär­ha­na­lar peý­da bol­dy. Mun­dan baş­ga-da, dur­muş mak­sat­ly hi­mi­ýa önüm­le­ri hem öz ýer­li te­le­ke­çi­le­ri­mi­ziň önüm­çi­li­gi­niň ha­ta­ry­na go­şul­dy. Te­le­ke­çi­ler kir ýu­wu­jy se­riş­de­le­riň, şam­pun­la­ryň bir­nä­çe gör­nü­şi­ni, su­wuk sa­byn, gap-gaç, aý­na ýu­wu­jy se­riş­de­le­ri we beý­le­ki­le­ri öndürmegi ýola goýdular. Tur­ba­la­ry ha­pa­dan aras­sa­la­ýan er­gin­le­riň, eşik­le­ri agard­ýan se­riş­de­le­riň, diş pas­ta­la­ry­nyň üç gör­nü­şi­niň önüm­çi­li­gi ýo­la go­ýul­dy. Mun­dan baş­ga-da, parf­ýu­me­ri­ýa önüm­le­ri­ni köp­çü­lik­le­ýin ön­dür­me­gi öz­leş­dir­mä­ge gi­riş­ýär­ler. Gü­neş­li ýur­du­my­zyň önüm­le­ri­ne, şol san­da, ter we gap­la­nan gö­k ö­nüm­le­re we mi­we­le­re, ga­wun­la­ra we gu­ra­dy­lan mi­we­le­re da­şa­ry ýurt ba­zar­la­ryn­da uly is­leg bil­dir­ilýär­. Bu ugur­da hem ne­ti­je­li eks­port ugur­la­ry ýo­la go­ýul­dy.
Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ag­za­la­ry mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň ösüş dep­gi­ni­ni has-da ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, türk­men ha­ly­la­ry­ny, ha­ly önüm­le­ri­ni, mil­li äheň­dä­ki sow­gat­lyk we dok­ma önüm­le­ri­ni dün­ýä ba­za­ry­na çy­kar­mak üçin ne­ti­je­li iş­le­ri alyp bar­ýar­lar. Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri­niň Du­baý şä­he­rin­de ýa­kyn wagt­lar­da açyl­jak dü­kan ar­ka­ly dür­li gör­nüş­li eks­port ha­ryt­la­ry­nyň lo­maý söw­da­sy­nyň gur­al­ma­gy göz öňün­de tu­tul­ýar.
Şeý­le bat­ly ga­dam­lar mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň ösüş­le­ri­ni has-da be­lent sep­git­le­re ýe­tir­ýär. Ýur­du­my­zyň ösüş­le­ri­niň hem-de öz­ge­riş­lik­le­ri­niň ba­şyn­da du­ran hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň il-ýurt bäh­bit­li iş­le­ri he­mi­şe ro­waç­lyk­la­ra bes­len­sin!

Bi­bi­je­mal KA­KA­BA­ÝE­WA,
S. A. Ny­ýa­zow adyn­da­ky TO­HU-nyň uly
mu­gal­ly­my.