Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň yl­my mil­li aý­ra­tyn­lyk­la­ry hem-de dün­ýä yl­my­nyň ösüş aý­ra­tyn­lyk­la­ry­ny göz öňün­de tut­ýar. Mil­li Li­de­ri­miz ýaş ne­sil­le­ri­mi­ziň çuň­ňur ylym­ly-bi­lim­li, dün­ýä de­re­je­li yl­myň hem yl­my dün­ýä­ga­raý­şyň eýe­si bol­ma­gy üçin giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär. Ylym jem­gy­ýet­çi­lik ösü­şi­niň kuw­wat­ly öz­ger­di­ji güý­ji hök­mün­de ýur­du­my­zyň dur­mu­şyn­da mö­hüm orun tut­ýar, ýurduň dün­ýä­niň ösen döw­let­le­ri­niň ha­ta­ry­na çyk­ma­gyn­da esa­sy şert bo­lup hyz­mat ed­ýär.
Her bir ýur­duň ösü­şi­ni şert­len­dir­ýän pu­dak­la­ryň bi­ri hem ylym-bi­lim pu­da­gy­dyr. Şu nuk­daý­na­zar­dan, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ylym-bi­lim ul­ga­my­ny di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dür­mek­li­ge, bu ul­ga­myň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­nyň has­-da kuw­wat­lan­ma­gy­na, or­ta we ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­rin­de hä­zir­ki za­man in­no­wa­si­on teh­no­lo­gi­ýa­la­ry or­naş­dyr­mak­ly­ga, ylmy iş­gär­le­riň hü­när taý­ýar­ly­gy­nyň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­na uly äh­mi­ýet ber­ýär.
Mil­li Li­de­ri­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da her ýy­lyň 12-nji iýu­nyn­da Ylym­lar gü­ni bel­le­nip ge­çil­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bi­möç­ber ala­da­la­ry ne­ti­je­sin­de, ýur­du­my­zyň yl­my­ny hil taý­dan tä­ze, ösü­şiň dün­ýä de­re­je­si­ne çy­kar­mak, yl­my bar­lag­la­ryň we teh­ni­ki iş­läp düz­me­le­riň ne­ti­je­li­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­mak ba­bat­da köp iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Hä­zir Türk­me­nis­tan iri hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry we yl­my mer­kez­le­ri bi­len ylym hem-de ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­lar ba­bat­da hyz­mat­daş­lyk ed­ýär. Ýur­du­myz­da Ylym­lar aka­de­mi­ýa­sy iş­le­ýär. Onuň dü­zü­min­de he­re­ket ed­ýän Teh­no­lo­gi­ýa­lar mer­ke­zi mil­li yl­my ös­dür­mä­ge go­şu­lan uly go­şant­la­ryň bi­ri bol­dy. Bu mer­ke­ziň esa­sy mak­sa­dy yl­my bar­lag­la­ry ge­çir­mek, bäs­le­şi­ge ukyp­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ry hem-de önüm­çi­li­ge or­naş­dyr­mak üçin önüm­le­riň nus­ga­la­ry­ny iş­läp düz­mek, dün­ýä ba­za­ryn­da eý­ýäm bar bo­lan gel­je­gi uly teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ýer­li şert­le­re uý­gun­laş­dyr­mak bo­lup dur­ýar.
Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň yl­my önüm­çi­li­ge ber­ýän gol­daw­la­ry ne­ti­je­sin­de, ýur­du­my­zyň alym­la­ry dür­li ugur­lar­da yl­my-bar­lag iş­le­ri­ni ge­çir­ýär­ler. Alym­lar ener­gi­ýa­nyň al­ter­na­tiw çeş­me­le­ri­ni öw­re­nip, elekt­roe­ner­gi­ýa­ny ön­dür­me­giň, ug­le­wo­do­rod se­riş­de­le­ri­niň kän­le­ri­ni çak­la­ma­gyň, göz­le­me­giň, iş­läp taý­ýar­la­ma­gyň, ga­zyp al­ma­gyň we peý­da­lan­ma­gyň tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­ny dö­red­ýär­ler, şeý­le hem ýan­gy­jy elekt­rik we ýy­ly­lyk ener­gi­ýa­sy­na öwür­mek bo­ýun­ça bar­lag­la­ry alyp bar­ýar­lar. Gün ener­gi­ýa­sy ins­ti­tu­ty­nyň hü­när­men­le­ri kwars çä­ge­si­ni baý­laş­dyr­mak iş­le­ri­niň üs­tün­de iş­le­ýär­ler. Eko­lo­gi­ýa we te­bi­gy se­riş­de­le­ri re­je­li peý­da­lan­mak, daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak ba­bat­da eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa, ga­lyn­dy­syz teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ulan­mak ba­bat­da hem giň ge­rim­li iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Türk­men alym­la­ry “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ni, oňa çe­ki­len la­gym suw­la­ry­nyň aka­ba­la­ry­ny hem-de ýa­na­şyk ýer­le­ri­ni ne­ti­je­li peý­da­lan­ma­gyň bar­lag­la­ry­ny iş­jeň al­yp ba­r­ýar­lar. Şeý­le hem türk­men alym­la­ry oba ho­ja­lyk se­na­ga­ty­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne, mal­dar­çy­lyk we we­te­ri­na­ri­ýa ugur­la­ry­na hem öz sal­dam­ly go­şant­la­ry­ny goş­ýar­lar.
Türk­me­nis­tan­da yl­my-bar­lag ins­ti­tut­la­ry, şeý­le hem ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri ta­ra­pyn­dan ama­la aşy­ryl­ýan bäs­le­şik tas­la­ma­la­ry bi­len bag­la­ny­şyk­ly iş­ler ýaş alym­la­ryň bi­lim de­re­je­si­ni kä­mil­leş­dir­mä­ge, yl­my dün­ýä­ga­raý­şy­ny we in­tel­lek­tu­al kuw­wa­ty­ny ös­dür­mä­ge ýar­dam ed­ýär. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, her ýyl Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi ge­ňe­şi ta­ra­pyn­dan Ylym­lar aka­de­mi­ýa­sy bi­len bi­le­lik­de Türk­me­nis­ta­nyň ýaş­la­ry­nyň ara­syn­da yl­my iş­ler bo­ýun­ça bäs­le­şi­giň ge­çi­ril­me­gi bel­len­mä­ge my­na­syp­dyr. Mil­li hem­ra ara­gat­na­şy­gy­nyň älem gi­ňiş­li­gi­ne çy­ka­ryl­ma­gy ýur­du­my­zyň yl­my­ny mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek üçin aý­ra­tyn äh­mi­ýet­li wa­ka bol­dy. Onuň peý­da­la­nyl­ma­gy yl­my-bar­lag ins­ti­tut­la­ry­nyň we ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň mag­lu­mat-ara­gat­na­şyk müm­kin­çi­lik­le­ri­ni ep-es­li de­re­je­de gi­ňelt­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär.
Dün­ýä­niň ab­raý­ly ylym we bi­lim mer­kez­le­ri bi­len giň gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mek me­se­le­le­ri hem döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň üns mer­ke­zin­de dur­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ge­çir­ýän ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki du­şu­şyk­la­ryn­da he­mi­şe ylym-bi­lim pu­da­gy­na de­giş­li me­se­le­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­ýar. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de hem, dün­ýä­niň köp ­san­ly ýur­dy, şol san­da Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň ýurt­la­ry, ABŞ, Ýa­po­ni­ýa, Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy, Rus­si­ýa, Be­la­ru­s, Tür­ki­ýe bi­len bi­lim alyş­ma­la­ry mak­sat­na­ma­la­ry üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Ýur­du­myz­da ge­çi­ril­ýän hal­ka­ra yl­my fo­rum­la­ry hem ylym ul­ga­myn­da hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir. Ola­ryň ha­ta­ryn­da, däp bol­şy ýa­ly, Ylym­lar gü­nü­ne ga­bat­la­ny­lyp ge­çi­ril­ýän hal­ka­ra yl­my mas­la­hat hem ylym ul­ga­myn­da hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy, dün­ýä­niň ylym jem­gy­ýet­çi­li­gi bi­len ne­ti­je­li hyz­mat­daş­lyk ba­bat­da tä­ze müm­kin­çi­lik­le­ri aç­ýar.
Ylym tu­tuş adam­za­dyň ba­ha­sy­na ýe­tip bol­ma­jak gym­mat­ly­gy­dyr. Şo­ňa gö­rä-de, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze yl­my we bi­li­mi ös­dür­mä­ge ber­ýän gol­daw­la­ry hem-de ata­lyk ala­da­la­ry üçin çäk­siz ho­şal­ly­gy­my­zy bil­dir­ýä­ris.

Ogul­ni­ýaz BA­BA­ÝE­WA,
S. A. Ny­ýa­zow adyn­da­ky TO­HU-nyň mu­gal­ly­my.