Is­pa­ni­ýa­nyň “Re­al Mad­rid” to­pa­ry köp wagt­dan bä­ri ha­ta­ry­na goş­mak is­le­ýän oýun­çy­sy­ny, “Çel­si­niň” bel­gi­ýa­ly hü­jü­me go­laý ýa­rym­go­rag­çy­sy Eden Ha­zar­dy trans­fer et­di. 28 ýaş­ly oýun­çy tä­ze to­pa­ry bi­len 5 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy. Ha­zard tä­ze to­pa­ryn­dan ýyl­lyk 11 mil­li­on ýew­ro hak alar. 2012-nji ýyl­da “Lill” to­pa­ryn­dan “Çel­sä” trans­fer bo­lan Ha­zard lon­don­ly­la­ryň dü­zü­min­de umu­my­lyk­da 352 oýun­da meý­dan­ça çyk­dy. 110 gol ge­çi­rip, 92 asist eden Ha­zard “Çel­si” bi­len “Pre­mi­er li­ga­da” 2, Ýew­ro­pa li­ga­syn­da 2, FA Ku­bo­gyn­da-da 1 sa­par çem­pi­on bol­dy. “Re­al Mad­rid” to­pa­ry “Lio­nyň” fran­si­ýa­ly çep gy­ra­ky go­rag­çy­sy Fer­lan Men­di­ni hem trans­fer edip, 24 ýa­şyn­da­ky oýun­çy bi­len 6 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy. Oýun­çy üçin “Re­al Mad­ri­diň” kas­sa­syn­dan 45+5 mil­li­on ýew­ro tö­we­re­gi pul çy­kar.