Ýur­du­my­zyň fut­bol çem­pio­na­tyn­da 14-nji tap­gyr ýer­li der­bi­le­riň tap­gy­ry bol­dy. Ge­çi­ri­len 4 oýun­da 8 gol ha­sa­ba alyn­dy. Sa­na­wyň li­de­ri “Şa­ga­dam” we­la­ýat der­bi­sin­de myh­man­çy­lyk­da “Ne­bit­çi­ni” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Ýer eýe­le­ri 15-nji mi­nut­da Ak­mäm­met Met­dä­ýe­wiň go­ly bi­len öňe saý­lan­sa-da, soň­lu­gy bi­len, ola­ra üs­tün­li­gi sak­la­mak ba­şart­ma­dy. “Şa­ga­da­ma” ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry 45+1-nji mi­nut­da Da­ýanç Oraz­gu­ly­ýew hem-de 82-nji mi­nut­da Ke­rim Ho­ja­ber­di­ýew der­we­zä gi­riz­di. Paý­tagt­da oý­na­lan oýun­lar­da bol­sa, ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy. “Al­tyn asyr” “Aş­ga­bat” bi­len, “Ahal” “Kö­pet­dag” bi­len 1–1 deň­me-deň oý­na­dy. Bu iki oýun­da ha­sa­by deň­län myh­man­çy­lyk­da­ky to­par­lar soň­ky mi­nut­lar­da ýeň­liş­den ha­las bol­dy. Ýag­ny, 76-njy mi­nut­da Mu­rat Ýak­şi­ýew “Al­tyn asy­ry” öňe saý­la­sa, 90+3-nji mi­nut­da “Aş­ga­bat­dan” Oraz­mu­ham­met Işan­gu­ly­ýew ha­sa­by deň­le­di. Beý­le­ki oýun­da-da Gu­wanç Aby­lo­wyň 36-njy mi­nut­da­ky go­ly bi­len ha­sa­by açan “Ahal” to­pa­ry 90+4-nji mi­nut­da Baý­ram­gel­di Gul­ma­ýe­wiň go­lu­ny sak­lap bil­me­di. Ma­ry­da oý­na­lan we­la­ýat der­bi­sin­de-de “Ener­ge­tik” aşa­ky orun­da bar­ýan “Mer­wi” Döw­ran Ho­ja­mäm­me­do­wyň 26-njy mi­nut­da­ky ýe­ke-täk pök­gü­si bi­len ýeň­di. Şeý­le-de 13-nji tap­gy­ryň gal­dy­ry­lan oý­nun­da “Ahal” “Mer­wi” myh­man­çy­lyk­da 1–0 ha­sa­by bi­len ut­dy. Myh­man­la­ra 3 utuk ga­zan­dy­ran go­ly 55-nji mi­nut­da Di­dar Dur­dy­ýew öz ady­na ýaz­dyr­dy. Bu ýe­ňiş­den soň, “Ahal” bir oý­ny az “Al­tyn asyr­dan” öňe saý­la­nyp, 2-nji bas­gan­ça­ga beý­gel­di.