Il­ki bi­len, deň­ziň ke­na­ry­ny çyz­ma­ly. Gök reňk bi­len çy­zy­gyň de­ňiz ta­ra­py­ny reňk­le­me­li. Plas­ti­lin­den ke­nar­ýa­ka­sy­ny ýa­sa­ma­ly. Onuň üs­tü­ne çä­ge se­pe­leş­di­rip bi­ler­si­ňiz. Is­le­gi­ňi­ze gö­rä, ke­nar­da bo­lup bil­jek zat­la­ry ýa­saň. My­sal üçin, go­ňur ka­gyz­dan pal­ma aga­jy­ny, ýa­şyl ka­gyz­dan onuň ýap­rak­la­ry­ny ýa­sap bol­ýar. Şeý­le hem plas­ti­lin­den top we beý­le­ki oý­na­waç­la­ry go­ýuş­dy­ryp bi­ler­si­ňiz. De­ňiz ta­ra­py­na az­da-kän­de suw hem gu­ýup bi­ler­si­ňiz. Ka­gyz­dan ýa­sa­lan gä­mi­jik bol­sa, deň­zi­ has hem owa­dan gör­ke­zer.