Dün­ýä­niň iri kom­pa­ni­ýa­la­ry ulag­la­ryň has howp­suz bol­magy üçin tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ry iş­läp taý­ýar­la­ýar. BMW kom­pa­ni­ýa­sy ýo­ly­şy­gyň reň­ki­ni anyk­lap, gy­zyl­da dur­ýan tiz­lik saz­laý­jy ul­ga­my ta­nyş­dyr­dy. Tä­ze ul­ga­my kä­mil­leş­dir­mek üçin ne­mes bren­di­niň hä­zir­ki wagt­da ýol bel­gi­le­ri­ni “gö­rüp” tiz­li­gi saz­la­ýan ka­me­ra­la­ryn­dan peý­da­la­ny­lar. Ul­gam ýol yşyk­la­ry­nyň ni­re­ler­de bar­dy­gy­ny ula­gyň için­dä­ki na­wi­ga­si­ýa ar­ka­ly öňün­den bil­ýär. Ulag ýo­ly­şy­gy­na go­laý­la­nyn­da, gy­zyl ýan­ýan bol­sa ýu­waş­ja­dan dur­ýar. Onuň gaý­ta­dan he­re­ket et­me­gi üçin sü­rü­ji tiz­lik saz­laý­jy­ny gaý­ta­dan he­re­ke­te ge­tir­me­li bo­lar.