Hä­zir­ki wagt­da Gi­za pi­ra­mi­da­sy­nyň ýa­nyn­da gur­lu­şy­gy al­nyp ba­ryl­ýan Mü­sü­riň uly mu­ze­ýi 2020-nji açy­lyp, ulan­ma­ga ber­ler. Mü­sür Arap Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Ab­del Fat­tah Ha­lil Al-Si­si­niň ýur­duň ga­dy­my ýa­dy­gär­lik­ler bo­ýun­ça mi­nist­ri Ha­led al-Ana­ni we sy­ýa­hat­çy­lyk mi­nist­ri Ra­ni­ýa al-Ma­şat bi­len ge­çi­ren du­şu­şy­gyn­yň bar­şyn­da bu ba­ra­da ha­bar be­ril­di. Mü­sü­riň sy­ýa­hat­çy­lyk mi­nist­ri du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da bu mu­ze­ýiň açyl­ma­gy­nyň ýur­duň sy­ýa­hat­çy­lyk pu­da­gy­nyň ösü­şin­de aý­ra­tyn äh­mi­ýe­te eýe­di­gi­ni bel­le­di.
90 gek­tar meý­da­ny eýe­le­ýän mu­zeý­de Mü­sü­riň ga­dy­my me­de­ni­ýe­ti­ne ba­gyş­la­nan müň­ler­çe eks­po­nat ýer­leş­di­ri­ler. 2002-nji ýyl­da düý­bi tu­tu­lan bu mu­ze­ýiň açy­ly­şy gel­jek ýy­la me­ýil­leş­di­ri­len. Bu ýe­re ge­l­ýän­ler 1922-nji ýyl­da ta­py­lan Tu­tan­ha­mo­nyň aram­gä­hin­den ýü­ze çy­ka­ry­lan ha­zy­na­la­ry gö­rüp bi­ler­ler. Bu fa­ra­on tä­ze şa­ly­gyň XVIII ha­na­dan­ly­gy­na de­giş­li bo­lup, 3 müň ýyl mun­dan ozal, Mü­sü­ri do­lan­dy­ryp­dyr. Bi­ler­men­le­riň aýt­ma­gy­na gö­rä, Af­ri­ka yk­ly­myn­da şu­nuň ýa­ly tu­tuş bir me­de­ni­ýe­te ba­gyş­la­nan iri mu­ze­ýiň açyl­ma­gy, Mü­sü­re gel­ýän sy­ýa­hat­çy­la­ryň sa­ny­nyň has-da art­ma­gy­na ýar­dam be­rer. Ba­ha­sy 1 mil­liard dol­la­ra ba­ra­bar bo­lan bu mu­zeý Gi­za pi­ra­mi­da­sy­nyň go­la­ýyn­da ýer­leş­ýär. Mu­ze­ýiň gi­rel­ge­si­niň öňün­de Mü­sür fa­rao­ny Ram­ses ikin­ji­niň 3200 ýyl mun­dan ozal ýa­sa­lan 11 metr­lik heý­ke­li di­kel­di­ler.