Mü­sür­de do­wam ed­ýän Af­ri­ka Mil­let­ler ku­bo­gyn­da ýa­rym fi­nal­çy­lar bel­li bol­dy. Çär­ýek fi­nal­da Se­ne­ga­lyň ýy­gyn­dy­sy Be­nin­den 1–0 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. 1/8 fi­nal­da-da 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan Se­ne­ga­ly ýa­rym fi­na­la çy­ka­ran pök­gi­ni Sa­dio Ma­ne­niň pa­syn­dan soň, 69-njy mi­nut­da Id­ris­se Gue­ýe der­we­zä gi­riz­di. Çär­ýek fi­na­lyň beý­le­ki bir du­şu­şy­gyn­da Ni­ge­ri­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy Gü­nor­ta Af­ri­ka­nyň ýy­gyn­dy­sy­ny 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Ni­ge­ri­ýa­nyň gol­la­ry­ny Çuk­wue­ze (27) bi­len Troost-Ekong (89), GAR-yň go­ly­ny bol­sa, Zun­gu (71) der­we­zä gi­riz­di. 1/8 fi­nal­da Ni­ge­ri­ýa soň­ky çem­pi­on Ka­me­ru­ny, Gü­nor­ta Af­ri­ka bol­sa, ýer eýe­si Mü­sü­ri ýe­ňip, güýç­li gar­şy­daş­la­ry­ny ýa­ryş­dan çy­ka­ryp­dy.
Il­kin­ji ge­zek gat­na­şyp, çär­ýek fi­na­la çen­li ýol alan Ma­da­gas­ka­ryň ýy­gyn­dy­sy ýa­rym fi­na­lyň bo­sa­ga­syn­dan gaýt­dy. Olar Tu­nis bi­len ge­çi­ren oý­nun­da uly ha­sap bi­len, 3–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy. 2-nji ýa­rym­da ge­çi­ri­len gol­la­ry Sas­si (62), Msak­ni (60) hem-de Sli­ti (90+3) der­we­zä gi­riz­di. Kot-d’Iwuar bi­len Al­ži­riň ara­syn­da oýun­da ýe­ňi­ji pe­nal­ti­ler­den soň, bel­li bol­dy. Al­žir 20-nji mi­nut­da Fe­gu­li bi­len öňe geç­di. 62-nji mi­nut­da Kod­ža ha­sa­by deň­le­di. Goş­ma­ça wagt­da-da ha­sa­by üýt­ge­den to­par bol­ma­dy. Pe­nal­ti­ler­de 4–3 öňe saý­la­nan Al­ži­riň ýy­gyn­dy­sy ýa­rym fi­nal­da Ni­ge­ri­ýa­nyň gar­şy­da­şy bol­dy.
Ýa­rym fi­na­lyň iki du­şu­şy­gy-da 14-nji iýul­da oý­na­lyp, olar­da Se­ne­gal bi­len Tu­nis, Kot-d’Iwuar bi­le­nem Ni­ge­ri­ýa du­şu­şar. Fi­nal oý­ny 19-njy iýul­da, an­na gü­ni Ka­ir­dä­ki Hal­ka­ra sta­di­on­da oý­na­lar.
1/8 FI­NAL:
Ma­rok­ko—Be­nin: 1–1, 1–4 p (En-Ne­si­ri 76 — Adi­le­hu 53); Ugan­da—Se­ne­gal: 0–1 (Ma­ne 15), Ni­ge­ri­ýa—Ka­me­run: 3–2 (Ig­ha­lo 19, 63, Iwo­bi 66 — Ba­ho­ken 41, N’Jie 44), Mü­sür—Gü­nor­ta Af­ri­ka: 0–1 (Lorç 85), Ma­da­gas­kar—Kon­go DR: 2–2, 4–2 p (Ama­da 9, And­ri­at­si­ma 77 — Ba­kam­bu 21, Mbem­ba 90), Al­žir—Gwi­ne­ýa: 3–0 (Be­lai­li 24, Mah­rez 57, Ou­nas 82), Ma­li–Kot-d’Iwuar: 0–1 (Za­ha 76), Ga­na—Tu­nis: 1–1, 4–5 p (Be­dui 90+2 ö.d. — Khe­nis­si 73).

ÇÄR­ÝEK FI­NAL:
Se­ne­gal—Be­nin: 1–0 (Gue­ýe 69), Ni­ge­ri­ýa—Gü­nor­ta Af­ri­ka: 2–1 (Çuk­we­ze 27, Troost-Ekong 89 — Zun­gu 71), Kot-d’Iwuar—Al­žir: 1–1, 3–4 p (Kod­ža 62 — Fe­gu­li 20), Ma­da­gas­kar—Tu­nis: 0–3 (Sas­si 62, Msak­ni 60, Sli­ti 90+3).

ÝA­RYM FI­NAL:
14-nji iýul: Se­ne­gal—Tu­nis (21:00),
Alžir—Ni­ge­ri­ýa (00:0).