“Türk aky­my” gaz ge­çi­ri­ji­si­niň rus bö­le­gi­niň 99%-iniň we Tür­ki­ýä­niň ga­zy ka­bul edip aly­jy ter­mi­na­ly­nyň gur­lu­şy­gy­nyň 87,3%-iniň ta­ýyn edil­en­di­gi ba­ra­da Rus­si­ýa­nyň “Gazp­rom” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Oleg Aks­ýu­tin mä­lim et­di.
– Hä­zir­ki wagt­da jem­leý­ji iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Onuň de­ňiz bö­le­gi ge­çen ýy­lyň no­ýab­ryn­da ta­mam­lan­dy. Şu ýyl de­ňiz gaz ge­çi­ri­ji­sin­de sy­nag iş­le­ri ama­la aşy­ryl­dy. Hä­zir­ki wagt­da tur­ba­ge­çi­ri­ji­le­riň iki­si hem te­bi­gy ga­zyň ak­dy­ry­lyp baş­lan­ma­gy­na do­ly taý­ýar. Ka­bul edi­ji ter­mi­na­lyň gur­lu­şy­gy tas­la­ma­da göz öňün­de tu­tu­lan ter­tip­na­ma bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýar. Şeý­le­lik­de, “Türk aky­my” gaz ge­çi­ri­ji­si­niň Tür­ki­ýe­dä­ki ter­mi­nal bi­len bir­lik­de şu ýy­lyň de­kabr aýyn­da işe gi­ri­zil­jek­di­gi­ni ynam­ly aýt­saň bo­lar. Ýew­ro­pa ýurt­la­ry­nyň bir­nä­çe­si “Türk aky­myn­dan” gaz al­mak mak­sa­dy bi­len gaz ­ge­çi­ri­ji ul­ga­my­ny gi­ňeld­ýär­ler. Bu ugur­da Ser­bi­ýa, Bol­ga­ri­ýa we Weng­ri­ýa ýa­ly ýurt­lar­da ne­ti­je­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar – di­ýip, Aks­ýu­tin bel­le­di.
Kuw­wat­ly­ly­gy ýyl­da 15,75 mil­liard kub­met­re ba­ra­bar bo­lan “Türk aky­my­nyň” iki şa­ha­sy Rus­si­ýa­nyň Kras­no­dar ül­ke­sin­den ugur alyp, Ga­ra deň­ziň as­ty bi­len Tür­ki­ýä­niň de­mir­ga­zyk-gün­ba­ta­ry­na uza­ýar. Gaz ge­çi­ri­ji­­niň bi­rin­ji şa­ha­sy türk ba­za­ry, ikin­ji­si bol­sa, Gü­nor­ta we Gü­nor­ta-Gün­do­gar Ýew­ro­pa ýurt­la­ry üçin ni­ýet­le­nen­dir.