Tennis bo­ýun­ça möw­sü­miň 3-nji “Uly tu­wul­ga” ýa­ry­şy bo­lan “Wimb­le­don” bäs­le­şi­gi ta­mam­lan­dy. Iki hep­de­läp do­wam eden dün­ýä­niň iň ab­raý­ly hem-de ga­dy­my ten­nis ýa­ry­şyn­da er­kek­le­riň ara­syn­da soň­ky çem­pi­on No­wak Jo­ko­wiç ýeň­şi­ni gaý­ta­la­dy. Ze­nan­la­ryň ara­syn­da bol­sa ýa­ry­şyň tä­ze çem­pio­ny — ru­my­ni­ýa­ly Si­mo­na Ha­lep ýe­ňiş ga­zan­dy. 38 mil­li­on funt ster­ling baý­rak gaz­na­sy bo­lan ýa­ry­şyň ýe­ňi­ji­si hök­mün­de iki tür­ge­ne-de 2 mil­li­on 350 müň ster­ling pul sy­la­gy be­ril­di.
Er­kek­le­riň ara­syn­da­ky fi­nal ta­ry­hy du­şu­şyk­la­ryň bi­ri bo­lup, No­wak Jo­ko­wiç bi­len ady eý­ýäm­den ro­wa­ýa­ta öw­rü­len, “Wimb­le­don­da” hem-de “Uly tu­wul­ga” ýa­ryş­la­ryn­da iň köp çem­pi­on­lyk ga­za­nan şweý­sa­ri­ýa­ly Ro­jer Fe­de­rer du­şuş­dy. Du­şu­şy­gyň 1-nji se­tin­de taý-brek ýe­ňi­ji­ni kes­git­läp, 25-nji ge­zek “Uly tu­wul­ga” fi­na­lyn­da çy­kyş ed­ýän Jo­ko­wiç 7:6 ha­sa­byn­da ýeň­di. 2-nji set­de to­ra go­laý ýer­dä­ki ur­gu­la­ryn­dan 100 gö­te­rim utuk ga­za­nan Fe­de­rer 6:1 üs­tün çyk­dy. 3-nji set­de-de Fe­de­rer 10-njy oý­na çen­li şow­ly çy­ky­şy­ny do­wam et­dir­se-de, er­jel­li­gi el­den ber­me­dik Jo­ko­wiç taý-brek­den soň, 7:4 ha­sa­byn­da ut­dy. 4-nji set­de-de 5-nji oýun­da gar­şy­da­şy­nyň il­kin­ji ur­gu­sy­ny al­ma­gy ba­şa­ran Fe­de­rer ne­ti­je­de, 6:4 ýe­ňiş ga­za­nyp, umu­my ha­sa­by deň­le­di (2:2). Fi­nal se­ti diý­seň çe­ke­le­şik­li bo­lup, de­ňe­çer­räk ýag­daý­da do­wam et­di. 6-njy oýun­dan soň, Jo­ko­wiç 4:2 öňe saý­lan­sa-da, Fe­de­rer ha­sa­by deň­le­me­gi ba­şar­dy. 15-nji oýun­da Fe­de­rer 8:7 öňe geç­di. Ýö­ne öz oý­nun­dan 2 ýe­ňiş utu­gyn­dan peý­da­la­nyp bil­me­di. Ne­ti­je­de, Jo­ko­wiç ha­sa­by deň­le­di. Ha­sap 12:12 bo­la­nyn­dan soň, “Wimb­le­do­nyň” tä­ze düz­gü­ni­ne la­ýyk­lyk­da taý-brek ýe­ňi­ji­ni kes­git­le­di. On­da-da 7:3 öňe saý­la­nan Jo­ko­wiç 5-nji set­de 13:12 ýeň­şi ga­za­nyp, umu­my ha­sap­da 3:2 üs­tün­li­ge eýe bol­dy. Bu onuň “Wimb­le­don­da­ky” 5-nji çem­pi­on­ly­gy bo­lup, 32 ýa­şly ýyl­dyz ten­nis­çi mun­dan öň 2011-nji, 2014-nji, 2015-nji, 2018-nji ýyl­lar­da ýa­şyl meý­dan­ça­da ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. 2014-nji we 2015-nji ýyl­la­ryň fi­na­lyn­da-da Jo­ko­wiç Fe­de­re­ri ýe­ňip­di.

Ta­ry­hy fi­nal du­şu­şy­gy
Du­şu­şyk 4 sa­gat 57 mi­nut­da ta­mam­la­nyp, bu gör­ke­zi­ji “Wimb­le­do­nyň” ýe­ke­le­ýin ýa­ry­şy­nyň fi­nal oýun­la­ry­nyň ara­syn­da re­kor­da deň bol­dy. On­dan öň­ki re­kord 2008-nji ýyl­da­ky fi­nal­da Fe­de­rer bi­len Na­da­lyň ara­syn­da­ky 4 sa­gat 48 mi­nut­lyk oýun­da ha­sa­ba al­nyp­dy.
Jo­ko­wiç Fe­de­rer bi­len oý­nan 5-nji “Uly tu­wul­ga” fi­na­lyn­da 4-nji ge­zek ýe­ňiş ga­zan­dy. Fe­de­rer gar­şy­da­şy­ny “Uly tu­wul­ga­la­ryň” fi­na­lyn­da soň­ky sa­par 2007-nji ýyl­da Ame­ri­ka Açyk­da ýe­ňip­di. Bu ola­ryň ara­syn­da­ky umu­my­lyk­da 48-nji du­şu­şyk bo­lup, serb ten­nis­çi­si gar­şy­da­şy­ny 26-njy sa­par ýeň­li­şe se­ze­war et­di. “Uly tu­wul­ga­lar­da” 16-njy çem­pi­on­ly­gy­ny ga­za­nan Jo­ko­wiç kar­ýe­ra­syn­da­ky 75-nji ATP ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di.
“Uly tu­wul­ga­lar­da­ky” 31-nji fi­na­lyn­da 11-nji ge­zek utu­lan Fe­de­rer hä­zir­ki wagt­da 20 “Uly tu­wul­ga” ku­bo­gy bi­len bu ugur­da 1-nji ha­tar­da bar­ýar. 2-nji bas­gan­çak­da­ky Ra­fa­el Na­da­lyň 18, Jo­ko­wi­çiň bol­sa 16 “Uly tu­wul­ga” ku­bo­gy bar. 2003-2007-nji ýyl­lar ara­ly­gyn­da yz­ly-yzy­na 5, 2009-njy, 2012-nji we 2017-nji ýyl­lar­da “Wimb­le­don­da” çem­pi­on­lyk ga­za­nan Fe­de­rer 9-njy ku­bo­gy­ny alyp, Mar­ti­na Naw­ra­ti­lo­wa­nyň re­kor­dy­na şä­rik bo­lup bil­me­di. Ol ýe­ňiş ga­za­nan ýag­da­ýyn­da “Wimb­le­don­da” çem­pi­on bo­lan iň ýa­şu­ly er­kek ten­nis­çi di­ýen re­kor­dy öz ady­na ge­çir­me­li­di.

Il­kin­ji ru­myn ten­nis­çi­si
Ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky fi­nal­da ru­my­ni­ýa­ly Si­mo­na Ha­lep bi­len ame­ri­ka­ly Se­re­na Wil­liams du­şuş­dy. Bu ýa­ryş­da­ky il­kin­ji fi­na­ly­ny oý­nan Ha­lep güýç­li gar­şy­da­şy­ny, “Wimb­le­don­da” 11-nji ge­zek fi­na­la çy­kan Se­re­na Wil­li­am­sy 6:2 ha­sap­lar bi­len 2 set­de ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 27 ýaş­ly Ha­lep 1-nji set­de 12 mi­nu­dyň do­wa­myn­dan gar­şy­da­şyn­dan 4:0 öňe saý­lan­dy. Ne­ti­je­de, 1-nji set 26 mi­nut­lap do­wam et­di we 6:2 ha­sa­byn­da ru­my­ni­ýa­ly ten­nis­çi­niň peý­da­sy­na ta­mam­lan­dy. 2-nji se­tiň il­kin­ji mi­nut­la­ry çe­ke­le­şik­li geç­di. 5-nji oýun­da gar­şy­da­şy­nyň il­kin­ji ur­gu­sy­ny al­ma­gy ba­şa­ran Ha­lep ha­sa­by 3:2-ä ýe­tir­di. Soň­lu­gy bi­le­nem ýal­ňyş­syz oý­nan Ha­lep bu set­de-de 6:2 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. 55 mi­nut­lap do­wam eden oýun­da gar­şy­da­şy­ny 2:0 ha­sa­byn­da ýe­ňen Ha­lep “Wimb­le­don­da­ky” il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­ny baý­ram et­di. Bu onuň “Uly tu­wul­ga­lar­da­ky” 2-nji çem­pi­on­ly­gy bo­lup, ol ge­çen ýyl “Fran­si­ýa Açyk­da” ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. Ha­lep “Wimb­le­don­da” çem­pi­on­lyk ga­za­nan il­kin­ji ru­my­ni­ýa­ly ze­nan ten­nis­çi bol­dy.
“Awst­ra­li­ýa Açyk­da” 7, “Fran­si­ýa Açyk­da” 3, “Wimb­le­don­da” 7, “Ame­ri­ka Açyk­da-da” 6 ge­zek çem­pi­on bo­lan 37 ýa­şyn­da­ky Se­re­na Wil­liams 24-nji “Uly tu­wul­ga­sy­ny” ga­za­nyp, bu ugur­da Mar­ga­ret Kor­tuň re­kor­dy­na şä­rik bo­lup bil­me­di. Ame­ri­ka­ly ten­nis­çi ge­çen ýyl “Ame­ri­ka Açyk­da” hem-de “Wimb­le­don­da” 2-nji ýe­ri eýe­läp, fi­na­la çy­kan soň­ky 3 “Uly tu­wul­ga­syn­da” ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy.