Gel­jek ýy­lyň ýan­war-few­ral aý­la­ryn­da ýur­du­myz­da ge­çi­ril­jek fut­zal bo­ýun­ça Azi­ýa çem­pio­na­ty­nyň saý­la­ma tap­gy­ry­nyň bi­je­le­ri çe­kil­di. Bi­jä la­ýyk­ly­da, 31 ýy­gyn­dy 4 zo­lak­da 8 to­par­ça­da çy­kyş eder­ler. Şo­la­ryň 15-si hem-de ýer eýe­si hök­mün­de Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy Aş­ga­bat­da ge­çi­ril­jek çem­pio­na­ta gat­na­şar­lar.
Mu­ňa ga­ra­maz­dan, Türk­me­nis­ta­nyň fut­zal ýy­gyn­dy­sy saý­la­ma tap­gy­ryn­da-da çy­kyş eder. Çem­pio­na­ta taý­ýar­lyk hök­mün­de bol­jak bu du­şu­şyk­lar­da mil­li to­pa­ry­myz Mer­ke­zi we Gü­nor­ta Azi­ýa zo­la­gyn­da “B” to­par­ça­da Eý­ra­nyň hem-de Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň ýy­gyn­dy­la­ry bi­len bi­je çe­kiş­di. Bu to­par­ça­nyň oýun­la­ry 16-27-nji okt­ýabr ara­ly­gyn­da Eý­ran­da ge­çi­ri­ler. Türk­me­nis­ta­nyň fut­zal ýy­gyn­dy­sy bi­rin­ji du­şu­şy­gy­ny Eý­ra­nyň, 2-nji du­şu­şy­gy­ny bol­sa, Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň ýy­gyn­dy­sy bi­len ge­çi­rer. Şeý­le-de Mer­ke­zi we Gü­nor­ta Azi­ýa zo­la­gy­nyň “A” to­par­ça­sy­ny Öz­be­gis­ta­nyň, Tä­ji­gis­ta­nyň, Ne­pa­lyň hem-de Ow­ga­nys­ta­nyň ýy­gyn­dy­la­ry düz­dü­ler.
Gün­do­gar zo­la­gyň “A” to­par­ça­syn­da Hy­ta­ýyň, Hy­taý Taý­pe­ýi­niň, Gon­kon­gyň, Mon­go­li­ýa­nyň, “B” to­par­ça­syn­da bol­sa, Ýa­po­ni­ýa­nyň, Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň hem-de Ma­kao­nyň fut­zal ýy­gyn­dy­la­ry du­şu­şar­lar.
Gün­ba­tar zo­lak­da-da 2 to­par­ça bo­lup, “A” to­par­ça­da Yra­gyň, Bah­reý­niň, BAE-niň, Pa­les­ti­na­nyň, Ku­weý­tiň, “B” to­par­ça­da-da Li­wa­nyň, Ka­ta­ryň, Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň hem-de Oma­nyň fut­zal ýy­gyn­dy­la­ry çy­kyş eder­ler.
ASEAN zo­la­gy­nyň bi­je­le­ri ozal­dan bel­li bo­lup, “A” to­par­ça­da Tai­lan­dyň, Mýan­ma­nyň, Gün­do­gar Ti­mo­ryň, Kam­bo­ja­nyň, “B” to­par­ça­da-da Wýet­na­myň, Ma­laý­zi­ýa­nyň, Awst­ra­li­ýa­nyň hem-de In­do­ne­zi­ýa­nyň mil­li to­par­la­ry öza­ra güýç sy­na­ny­şar­lar. Bu zo­la­gyň saý­la­ma oýun­la­ry 21–27-nji okt­ýabr ara­ly­gyn­da Wýet­na­myň Ho­şi­min şä­he­rin­de ge­çi­ri­ler.
Saý­la­ma tap­gy­ryn­da Mer­ke­zi we Gü­nor­ta Azi­ýa zo­la­gy­nyň hem-de Gün­ba­tar zo­la­gy­nyň 2 to­par­ça­syn­da-da 1–2-nji or­ny eýe­län­ler fi­nal tap­gy­ry­na ýol­lan­ma alar­lar. Gün­do­gar zo­la­gyň to­par­ça­la­ry­nyň ýe­ňi­ji­le­ri hem-de 2-nji ýe­ri eýe­län­le­riň ara­syn­da oý­nal­jak pleý-of­fuň ýe­ňi­ji­si, Gün­ba­tar zo­la­gy­nyň to­par­ça­la­ryn­da 3-nji ýe­ri alan­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ril­jek pleý-of­fuň ýe­ňi­ji­si Aş­ga­bat­da­ky çem­pio­na­ta gat­na­şar­lar. ASEAN zo­la­gyn­dan bol­sa, öza­ra ge­çi­ril­jek oýun­lar­dan soň, 3 ýy­gyn­dy 16-njy Azi­ýa çem­pio­na­ty­na we­kil­çi­lik eder­ler. Mah­la­sy, Mer­ke­zi we Gü­nor­ta zo­lak­dan 4, Gün­do­gar zo­lak­dan 3, Gün­ba­tar zo­lak­dan 5, ASEAN zo­la­gyn­dan 3, mil­li ýy­gyn­dy­myz bi­le­nem je­mi 16 to­par ýur­du­myz­da ge­çi­ril­jek çem­pio­na­ta gat­na­şar.
Azi­ýa çem­pio­na­ty­nyň fi­nal tap­gy­ry 2020-nji ýy­lyň 27-nji few­ra­ly — 9-njy mar­ty ara­ly­gyn­da paý­tag­ty­myz­da­ky Olim­pi­ýa şä­her­çe­sin­de ge­çi­ri­ler. Bu çem­pio­na­tyň ne­ti­je­sin­de yk­ly­myň 5 güýç­li ýy­gyn­dy­sy 2020-nji ýyl­da Lit­wa­da ge­çi­ril­jek Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da Azi­ýa­nyň adyn­dan we­kil­çi­lik eder.