To­hum­la­ryn­da efir ýag­la­ry­ny sak­la­ýan bir­ýyl­lyk ösüm­lik bolan kin­za oty içe­ge­ler üçin peý­da­ly­dyr. Bu ugurda Por­tu­ga­li­ýa­nyň alym­la­ry bar­lag iş­le­ri­ni ge­çir­diler. Şol bar­la­gyň ne­ti­je­le­ri­ne gö­rä, kin­za­nyň efir ýa­gy içe­ge­dä­ki zä­her­len­mä se­bäp bol­ýan bak­te­ri­ýa­la­ry ýok ed­ýär.
Bei­ra In­ter­ti­or uni­wer­si­te­ti ta­ra­pyn­dan ge­çi­ri­len bar­lag­la­ryň ne­ti­je­si­ne görä, kin­za­nyň dü­zü­min­dä­ki­ maddalar içe­ge­dä­ki köp san­ly bak­te­ri­ýa­la­ry ýok edip, iýmit siňdirijiligini güýç­len­dir­ýär. Bar­lag­lar­da kin­za­nyň dü­zü­min­dä­ki ýa­gyň tä­si­ri­niň ýo­ka­ry­dy­gy bel­le­nip ge­çil­ýär. Şo­nuň üçin kin­za iý­mek arkaly to­mus möw­sü­min­de duş gel­ýän azyk zä­her­len­me­si­niň öňü­ni al­ma­k mümkinçiligi bar.