Awst­ra­li­ýa­nyň Eýr ýa­ry­ma­da­sy­nyň ke­nar­la­ryn­da ba­lyk tu­tup ýö­ren maş­ga­la 50 ýyl mun­dan ozal deň­ze taş­la­nan çüý­şä­ni tap­dy­lar. Bu ba­ra­da ABC te­le­ýaý­ly­my­na sal­gy­la­nyp, ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri ýaz­ýar­lar. Ha­tyň aw­to­ry özü­ni Pol Gil­mor di­ýip ta­nad­ýar. Ol ha­ty ýa­zan wag­ty 13 ýa­şyn­da bo­lup, Ang­li­ýa­dan Mel­bur­na ugur alan eken. 1969-njy ýyl­da bri­ta­ni­ýa­ly ýet­gin­je­giň bu çüý­şä­ni gä­mi­den deň­ze taş­lan bol­ma­gy­nyň müm­kin­di­gi çak­la­nyl­ýar. Çüý­şä il­ki 9 ýaş­ly Jia El­lio­tyň gö­zi dü­şýär. Ha­ty okap gör­mek üçin maş­ga­la ag­za­la­ry çüý­şä­ni döw­me­li bo­lýar­lar. Ha­tyň eýe­si­niň göz­le­gi­ne jem­gy­ýet­çi­lik tor­la­ry­ny ula­ny­jy­lar hem-de žur­na­list­ler çyk­dy­lar. Hä­zir Pol Gil­mor 63 ýa­şy­nyň için­de bol­ma­ly.