Ukrainanyň Odes­sa şä­he­ri­niň ede­bi­ýat mu­ze­ýin­de Isak Ba­bel adyn­da­ky hal­ka­ra ede­bi­ýat baý­ra­gy­nyň üçün­ji möw­sü­mi­niň eýe­le­ri­ da­ba­ra­ly sy­lag­lan­dy. Bäs­le­şi­ge Uk­rai­na­dan baş­ga, Rus­si­ýa, Awst­ra­li­ýa, Er­me­nis­tan, Be­la­rus, Ger­ma­ni­ýa, Gru­zi­ýa, Ys­ra­ýyl, Ga­za­gys­tan, Ka­na­da, Gyr­gy­zys­tan, Lat­wi­ýa, Ni­der­land­lar, ABŞ, Tür­ki­ýe, Öz­be­gis­tan, Fran­si­ýa, Çe­hi­ýa we Es­to­ni­ýa ýa­ly ýurt­la­ryň aw­tor­la­ry gat­naş­yp, 237 da­laş­gär öz he­ka­ýa­la­ry­ny ýol­lap­dyr.
Baş baý­ra­ga gru­zi­ýa­ly Re­zo Gab­ri­ad­ze, ikin­ji baý­ra­ga Alek­seý Ku­ril­ko (Uk­rai­na), üçün­ji baý­ra­ga bol­sa, Mi­ha­il Ba­ru (Rus­si­ýa) eýe bol­du­lar. Bäs­le­şi­giň baş baý­ra­gy “Çar­hy­pe­lek” at­ly na­şy­ja heý­kel­jik­dir.
– Emin ag­za­la­ry gys­ga sa­na­wa 22 aw­to­ryň ady­ny gi­riz­di­ler. Aw­tor­la­ryň he­ka­ýa­la­ry­nyň äh­mi­ýe­ti­niň has ulu­dy­gy yk­rar edi­lip, ýe­ne-de 5 kys­sa­çy ede­bi çä­rä­niň dip­lo­my bi­len sy­lag­lan­dy – di­ýip, emin ag­za­sy, Bü­tin­dün­ýä Odes­sa klu­by­nyň wi­se-pre­zi­den­ti Ýew­ge­niý Go­lu­bows­kiý aýt­dy.