Ýo­ka­ry du­ru­lyk­da­ su­ra­ta dü­şür­ýän smart­fo­nla­ry bi­len ta­pa­wut­lan­ýan “So­ny” kom­pa­ni­ýa­sy il­kin­ji 5K ek­ran­ly te­le­fo­ny­ny iş­läp taý­ýar­la­ýar. Ýa­pon kom­pa­ni­ýa­sy dün­ýä­niň il­kin­ji “4K HDR OLED” ek­ran­ly smart­fo­ny bo­lan “Xpe­ria 1”-i şu ýy­lyň few­ra­lyn­da Bar­se­lo­na­da ge­çi­ri­len “MWC 2019”-da ta­nyş­dy­ryp­dy. “Xpe­ria 1R” diý­lip at­lan­dy­ry­lan tä­ze te­le­fo­nyň daş­ky gör­nü­şi­niň “Xpe­ria 1”-e örän meň­zeş bol­jak­dy­gy aý­dyl­ýar. Bu te­le­fon hä­zir­ki­den bi­raz uly bo­lup, ek­ra­ny 6,1 dýuým ulu­ly­gyn­da bo­lar. 5040×2160 pik­sel du­ru­ly­gyn­da­ky ek­ra­ny­nyň öl­çe­gi 21:9 for­ma­tyn­da bo­lar. Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, “Xpe­ria 1”-iň 6,5 dýuým­lyk 1644×3840 pik­sel du­ru­ly­gyn­da­ky ek­ra­ny bar. Ýag­ny, 5K ek­ran­ly mo­del 70 gö­te­rim has köp pik­sel­li bo­lar.