2019-njy ýylyň 29-31-nji iýuly aralygynda türkmen wekiliýeti Stambul şäherinde geçirilýän Aziýa-Ýuwaş Umman teleradiogep­leşikler birleşigi (ABU) bilen Türkiýe Respublikasynyň Döwlet Radio we Telewideniýe guramasy (TRT) tarapyndan gurnalýan 5-nji Global habarlar forumynyň işine gatnaşdy. Bu foruma gatnaşyjylar möhüm meseleleriň birnäçesi boýunça pikir alyşdylar, hususan-da, dünýäde halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini ara alyp maslahatlaşdylar. Maslahatyň dowamynda žurnalistikanyň dürli ugurlary boýunça özara tejribeler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Şeý­le hem hä­zir­ki za­man ha­bar be­riş ul­ga­myn­da köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň or­ny we ola­ry do­lan­dyr­ma­gyň ýö­rel­ge­le­ri, şeý­le hem san­ly ha­bar be­riş ul­ga­my­na ge­çi­len­de te­le­wi­de­ni­ýä­niň we ra­dio­nyň, gö­ni ýaý­lym­da ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň hem-de beý­le­ki­le­riň eýe­le­ýän or­ny ýa­ly me­se­le­ler be­ýan edil­di.