SKAR­LETT ÝO­HANS­SON WE
AN­JE­LI­NA JO­LI BAŞ KEŞP­LER­DE
“Ar aly­jy­lar” we “Ka­pi­tan Ame­ri­ka” film­ler top­lu­my­nyň hä­zir­lik­çe ta­mam­lan­ma­gyn­dan soň, “Marvel” şe­re­ke­ti­niň ýe­ne-de haý­sy tä­ze ek­ran eser­le­ri­ni su­ra­ta dü­şür­jek­di­gi ki­no muş­dak­la­ry­ny iç­gin gy­zyk­lan­dyr­ýar­dy. “Marvel” şe­re­ke­ti go­laý­da San Die­go­da ge­çi­ri­len “Comic Con” fes­ti­wa­lyn­da öňü­miz­dä­ki ýyl­lar­da ek­ran­la­ra çy­kar­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýän tä­ze film­le­ri ba­ra­da mag­lu­mat ber­di. Öz ko­miks­le­ri esa­syn­da film ön­dür­ýän şe­re­ket 2021-nji ýy­lyň ahy­ry­na çen­li 5 fil­mi to­ma­şa­çy­la­ra ýe­ti­rer. Ola­ryň il­kin­ji­si, köp­le­riň sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­ýan “Black Wi­dow” (“Ga­ra dul”) fil­mi bo­lup, bu ek­ran ese­rin­de baş keş­bi owa­dan akt­ri­sa Skar­lett Ýo­hans­son jan­lan­dy­rar. Gel­jek ýy­lyň 1-nji ma­ýyn­da pro­ka­ta çy­ka­ryl­jak fil­miň su­ra­ta al­nyş iş­le­ri hä­zir­ki wagt­da do­wam ed­ýär. Ze­nan re­žiss­ýor Keýt Şort­len­diň su­ra­ta dü­şür­ýän fil­min­de De­wid Har­bor, soň­ky wagt­lar­da şöh­ra­ty art­ýan Flo­rens Pýu, O-T Fag­benl hem-de os­kar­ly Ra­çel We­is dür­li keşp­le­ri ýe­ri­ne ýe­ti­rer­ler. Kom­pa­ni­ýa­nyň gel­jek ýyl­da, has ta­ky­gy, 2020-nji ýy­lyň 20-nji no­ýab­ryn­da ek­ran­la­ra çy­kar­jak 2-nji ki­no­sy­na “The Eter­nals” di­ýil­ýär. Başga bir ze­nan re­žiss­ýo­ryň (Hloe Çžou) ek­ran­laş­dyr­jak bu ki­no­syn­da baş keşp­le­ri – Gol­li­wu­dyň meş­hur ýyl­dyz­la­ry An­je­li­na Jo­li bi­len Sal­ma Ha­ýek jan­lan­dy­rar.

AZI­ÝA YK­LY­MY­NA HEM ARA­LAŞ­ÝAR
Kom­pa­ni­ýa­nyň 2021-nji ýyl­da­ky film­le­ri­ne se­re­de­ni­miz­de, 3 film to­ma­şa­çy­la­ryň dyk­ga­ty­na ýe­ti­ri­ler. Ola­ryň il­kin­ji­si “Shang-Chi and the Le­gend of the Ten Rings” at­ly ki­no bo­lup, oňa Des­tin Da­ni­el Kret­ton re­žiss­ýor­lyk eder. 2021-nji ýy­lyň 12-nji few­ra­lyn­da ki­no­teatr­lar­da gör­ke­zi­lip baş­lan­yl­jak ki­no azi­ýa­ly hy­ýa­ly gah­ry­man­lar ba­ra­da bo­lar. Ek­ran ese­rin­de Si­mu Liu, Awk­wa­fi­na hem-de To­ni Le­un da­gy esa­sy keşp­ler­de su­ra­ta dü­şer. “Marvel”-iň 2021-nji ýyl­da­ky 2-nji ki­no­sy 2016-njy ýyl­da ek­ran­la­ra çy­kan “Doctor Stran­ge” fil­mi­niň do­wa­my bo­lan “Doctor Stran­ge in the Mul­tiver­se of Mad­ness” fil­mi­dir. Bu ki­no­da Be­ne­dikt Kum­bert­betç bi­len Eli­za­bet Ol­sen esa­sy keşp­ler­de su­rat dü­şer. Ola­ryň iki­si-de “Marvel”-iň beý­le­ki film­le­rin­de ozal jan­lan­dy­ran keşp­le­ri­ni, ýag­ny de­giş­li­lik­de, Dok­tor Streýn­jiň hem-de Skar­let Wi­çiň keşp­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­ti­rer­ler. Ýy­lyň ahyr­la­ryn­da, 2021-nji ýy­lyň 5-nji no­ýab­ryn­da to­ma­şa­çy­la­ra ýe­ti­ril­jek ýe­ne bir ki­no hem ozal­ky film­le­riň (“Tor”) bi­ri­niň do­wa­my bo­lar. “Thor: Love and Thun­der” at­ly fil­me Tai­ka Wai­ti­ti öz ýaz­jak sse­na­ri­si esa­syn­da re­žiss­ýor­lyk eder. Ol mun­dan öň­ki “Thor: Rag­na­rok” fil­mi­ni-de su­ra­ta dü­şü­rip­di. Eli çe­kiç­li gah­ry­man To­ruň keş­bin­de ýe­ne-de Kris Hems­wort çy­kyş et­se, os­kar­ly akt­ri­sa Na­ta­li Port­man hem tä­ze­den ozal­ky keş­bi­ne do­la­nar.
El­bet­de, 2021-nji ýyl­dan soň hem “Marvel”-iň bir­nä­çe fil­mi ek­ran­la­ra çy­kar. En­tek tas­la­ma gör­nü­şin­de bo­lan şol film­le­riň ha­ta­ryn­da “Bla­de”, ozal dü­şü­ri­len “Ga­ra Pan­te­ra”, “Ga­lak­ti­ka­nyň go­raý­jy­la­ry”, “Ka­pi­tan Mar­wel”, “Fan­tas­tik Dört­lük”, “Möý adam”, “Ga­ryn­ja adam”, “Iks-men” ýa­ly film­le­riň tä­ze bö­lüm­le­ri bar. Bu­lar­dan baş­ga-da “Marvel”-iň “So­ny” şe­re­ke­ti bi­len bi­le­lik­de taý­ýar­la­jak “We­nom 2” we “Mor­bi­us” ýa­ly ki­no­la­ryň hem öňü­miz­dä­ki 2 ýy­lyň için­de ek­ran­laş­dy­ryl­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar.
“DC COMICS”-IŇ TÄ­ZE FILM­LE­RI
Gol­li­wud­da hy­ýa­ly gah­ry­man film­le­ri­ni ön­dü­ri­ji di­ňe “Marvel” bol­man, onuň esa­sy bäs­de­şi “DC Comics”-iň hem ozal­ky film­le­ri­niň do­wa­my ýa-da tä­ze ek­ran eser­le­ri muş­dak­la­ra ga­raş­ýar. Olar­dan şu ýyl ek­ran­la­ra çyk­jak “Jo­ker”, 2020-nji ýyl­da gör­ke­zil­jek­le­riň ara­syn­da-da Har­li Ku­in­niň ýe­ke­lik­dä­ki fil­mi “Birds of Prey”, “Won­der Wo­man 1984” film­le­ri­ni ýat­lap geç­mek bo­lar. Şeý­le-de şe­re­ket 2021-nji ýyl­da “The Bat­man”, “The Suicide Squad 2”, 2022-nji ýyl­da “Aqua­man 2”, has soň­ky ýyl­lar­da-da “The Flash”, “Black Adam”, “Sha­zam 2”, “Bat­girl”, “Green Lan­tern Corps”, “Jus­tice Lea­gue Dark” hem-de “Got­ham City Si­rens” ki­no­la­ry­ny ek­ran­la­ra çy­kar­ma­gy mak­sat edin­ýär.