«Ha­zar» türk­men-ast­ra­han ha­bar­lar ki­tap­ça­sy­nyň bi­rin­ji sa­ny çap­dan çyk­dy. Ol Türk­me­nis­ta­nyň Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­syn­da­ky kon­sul­ly­gy­nyň (Ast­ra­han şä­he­ri) gol­daw ber­me­gin­de Ast­ra­han ob­las­ty­nyň ad­mi­nist­ra­si­ýa­sy bi­len bi­le­lik­de ne­şir edil­di.
Öň­de du­ran dün­ýä de­re­je­sin­dä­ki çä­re – bi­rin­ji Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­ru­my (BHYF) bu gün­ki gün­de di­ňe bir dün­ýä­niň dür­li ýurt­la­ry­nyň hö­kü­met­le­ri­niň däl-de, eý­sem, işe­wür­lik ul­ga­my­nyň öň­de­ba­ry­jy­la­ry­nyň hem ün­sü­ni özü­ne çek­ýär.
Tä­ze ne­şi­riň sa­hy­pa­la­ryn­da Ha­zar­da döw­le­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry, şol san­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň 2019-njy ýy­lyň 12-nji aw­gus­tyn­da “Awa­za” mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da bi­rin­ji Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­ru­my­ny ge­çir­mek ba­ra­da­ky baş­lan­gy­jy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek ba­bat­da­ky gat­na­şyk­la­ryň esa­sy ugur­la­ry öz be­ýa­ny­ny tap­dy.
***
Meş­hur “Is­tan­bo­ol To­day” türk žur­na­ly­nyň re­dak­si­ýa­sy özü­niň no­bat­da­ky ne­şi­ri­niň ag­ram­ly bö­le­gi­ni 2019-njy ýy­lyň 11-12-nji aw­gus­tyn­da “Awa­za” mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da ge­çi­ril­me­gi göz öňün­de tu­tul­ýan BHYF-nyň esa­sy aý­ra­tyn­lyk­la­ry­na ba­gyş­lap­dyr.
***
Hindistanda neşir edilýän, Türkmenistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Özbegistan, Täjigistan, Türkiýe ýaly ýurtlara ýaýradylýan “Business Central Asia” žurnaly hem birinji Hazar ykdysady forumy barada makalalar toplumyny çap edipdir. Žurnalyň daşky bezeginde Hazar ykdysady forumynyň nyşany hem-de forumyň resmi internet saýtynyň salgysy ýerleşdirilipdir. Türkmen Lideriniň başlangyjy bilen ilkinji gezek geçiriljek Hazar ykdysady forumy, onuň çäklerinde geçirilmegi meýilleşdirilýän köpugurly maslahatlardyr duşuşyklar, sergiler we olaryň ähmiýeti makalada anyk beýan edilýär.