Şu hep­dä­niň çäk­le­rin­de Türk­me­nis­ta­nyň we­ki­li­ýe­ti Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­syn­da sa­par­da bol­dy. Goň­şy ýur­duň paý­tag­ty Nur-Sol­tan şä­he­rin­de Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry bi­len ABŞ-nyň ara­syn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gy has-da ber­kit­mek mak­sa­dy bi­len dö­re­di­len “C5+1” gör­nü­şin­dä­ki ýo­ka­ry de­re­je­li du­şu­şyk ge­çi­ril­di. Ýur­du­my­zyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň hem ha­bar ber­me­gi­ne gö­rä, bu du­şu­şyk yk­dy­sa­dy­ýet, eko­lo­gi­ýa we howp­suz­lyk ýa­ly ul­gam­lar­da Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň bäş ýur­du­nyň we ABŞ-nyň ara­syn­da­ky öza­ra he­re­ket­le­riň köp­ta­rap­la­ýyn gu­ra­ly bo­lup dur­ýan­dyr.

No­bat­da­ky du­şu­şy­ga Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň (Ga­za­gys­ta­nyň, Gyr­gy­z Respublikasynyň, Tä­ji­gis­ta­nyň, Türk­me­nis­ta­nyň we Öz­be­gis­ta­nyň) da­şa­ry sy­ýa­sat eda­ra­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry we ABŞ-nyň döw­let sek­re­ta­ry­nyň sy­ýa­sy me­se­le­ler bo­ýun­ça orun­ba­sa­ry De­wid Heýl gat­naş­dy.
Du­şu­şy­gyň gün ter­ti­bi­ne la­ýyk­lyk­da, se­bit­de yk­dy­sa­dy howp­suz­ly­gyň we hyz­mat­daş­ly­gyň sak­la­nyl­ma­gy, Ow­ga­nys­tan­da pa­ra­hat­çy­ly­gyň ýo­la go­ýul­ma­gy ýa­ly se­bit üçin der­wa­ýys me­se­le­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy. Türk­men we­ki­li­ýe­ti Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Ka­sym-Žo­mart To­ka­ýew ta­ra­pyn­dan ka­bul edil­di. Du­şu­şy­gyň bar­şyn­da ta­rap­lar türk­men-ga­zak gat­na­şyk­la­ry­nyň hä­zir­ki ýag­da­ýy­na ka­na­gat­lan­ma bil­dir­di­ler we äh­li ugur­lar bo­ýun­ça iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ryň mun­dan beý­läk hem ös­dü­ril­me­gi­niň ze­rur­dy­gy­ny nyg­ta­dy­lar. Ga­za­gys­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ha­za­ryň türk­men ke­na­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň baş­lan­gy­jy bi­len ge­çi­ri­len bi­rin­ji Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­ru­my­nyň ýo­ka­ry de­re­je­si­ni bel­läp geç­di. Şun­luk­da, bu fo­ru­myň Ha­zar se­bi­tin­de hal­ka­ra yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne kuw­wat­ly iter­gi be­ren­di­gi aý­ra­tyn nyg­tal­dy.
Mun­dan baş­ga-da, türk­men we­ki­li­ýe­ti Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Beý­but Atam­ku­low, şeý­le hem ABŞ-nyň döw­let sek­re­ta­ry­nyň sy­ýa­sy me­se­le­ler bo­ýun­ça orun­ba­sa­ry De­wid Heýl bi­len du­şu­şyk ge­çir­di.
Soň­ky ýyl­lar­da Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry bi­len ys­ny­şyk­ly gat­na­şyk­la­ry ýo­la goý­ma­ga is­leg bil­dir­ýän döw­let­le­riň sa­ny bar­ha art­ýar. Şo­nuň ha­sa­by­na hem köp­ta­rap­la­ýyn du­şu­şyk­la­ryň tä­ze gör­nü­şi eme­le gel­ýär. Mer­ke­zi Azi­ýa bi­len ABŞ-nyň ara­syn­da­ky “C5+1” gör­nü­şin­dä­ki du­şu­şy­gyň il­kin­ji­si 2015-nji ýy­lyň 1-nji no­ýab­ryn­da Öz­be­gis­ta­nyň Sa­mar­kant şä­he­rin­de ge­çi­ri­lip­di.
Mun­dan baş­ga-da, şeý­le hyz­mat­daş­lyk du­şu­şyk­la­ry “Mer­ke­zi Azi­ýa+Ýa­po­ni­ýa” hem-de “Mer­ke­zi­ Azi­ýa – Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy” gör­nü­şin­de hem do­wam et­di­ril­ýär.