Öz döw­rün­de uly go­wur tu­r­zan “Mat­ri­sa” (Mat­rix) fil­mi ek­ran­la­ra do­lan­ýar. 4-nji ki­no­nyň su­ra­ta dü­şü­ril­jek­di­gi ba­ra­da “War­ner Bros. Pictu­re” şe­re­ke­ti­niň ýol­baş­çy­la­ryn­dan To­bi Em­me­rih res­mi ýag­daý­da ha­bar ber­di. Ozal­ky film­le­riň ar­tist­le­ri Kea­nu Ri­wes (Neo) bi­len Ker­ri-Enn Moss (Tri­ni­ti) tä­ze ki­no­da hem baş keşp­le­ri jan­lan­dy­rar­lar. Fil­me bu ge­zek Wa­çows­ki do­gan­la­ryň di­ňe bi­ri – La­na Wa­çows­ki re­žiss­ýor­lyk eder. Ol şol bir wag­tyň özün­de fil­miň sse­na­ri­sini Alek­san­dar He­mon hem-de De­wid Mit­çell bi­len bi­le­lik­de ýa­zar. “War­ner Bros. Pictu­res” we “Vil­la­ge Roads­how Pictu­res” şe­re­ket­le­ri­niň bi­le­lik­de he­ma­ýat et­me­gin­de taý­ýar­lanyl­jak fil­miň su­ra­ta dü­şü­ri­liş iş­le­ri­ne öňü­miz­dä­ki ýy­lyň baş­la­ry­na ba­dal­ga ber­ler. Fil­miň haý­sy te­ma­da bol­jak­dy­gy hä­zir­lik­çe bel­li däl.
“Mat­ri­sa” film­le­ri­niň öň­ki nus­ga­la­ry – “The Mat­rix” (1999), “The Mat­rix Re­loa­ded” (2003) hem-de “The Mat­rix Revolu­tions” (2003) umu­my­lyk­da 1,6 mil­liard dol­lar­lyk gir­de­ji ga­zan­dy. Öň­ki 3 ki­no­ny­ do­gan­lar La­na we Li­li Wa­çows­ki­ler su­ra­ta dü­şü­rip­di.