Hü­när­men­ler Ýeriň ýüz­ler­çe km aşa­gyn­da eme­le ge­len al­maz­la­ry tap­dy­lar. Bu ýe­ras­ty ji­sim­ler Ýe­riň nä­hi­li eme­le ge­len­di­gi ba­ra­da tä­ze açyş­la­ry et­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer. Bra­zi­li­ýa­nyň Jui­na se­bi­tin­de hal­ka­ra yl­my to­pa­ryň ta­pan ji­sim­le­ri­niň 400-650 ki­lo­metr çuňlukdan wul­kan part­la­ma­la­ry­nyň ne­ti­je­sin­de ýo­ka­ry çy­kan­dy­gy bel­le­nil­ýär. Yl­my işiň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da “Science” žur­na­lyn­da mag­lu­mat be­ril­ýär. Awst­ra­li­ýa­nyň Mil­li uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­me­ni Su­zet­te Tim­mer­man il­kin­ji ge­zek aşa çuň­luk­dan çy­kan al­maz­la­ryň için­dä­ki mik­ros­ko­bik kö­pür­jik­ler­dä­ki ge­liý izo­top­la­ry­ny sel­je­ren­dik­le­ri­ni aýd­ýar. Al­maz­la­ryň gur­lu­şy aşa ka­da­ly kap­su­la­lar­dan eme­le gel­ýär.
Düýn Is­pa­ni­ýa­nyň Bar­se­lo­na şä­he­rin­de ge­çi­ri­len geo­hi­mi­ýa mas­la­ha­tyn­da bu ji­sim­ler we olar ba­ra­da­ky mag­lu­mat­lar köp­çü­li­giň dyk­ga­ty­na hö­dür­len­di.