Öz­be­gis­ta­nyň ta­ry­hy Sa­mar­kant şä­he­rin­dä­ki Re­gis­tan meý­da­nyn­da “Şark ta­ro­na­la­ri-2019” (“Gün­do­gar owaz­la­ry”) XII Hal­ka­ra aý­dym-saz fes­ti­wa­ly ge­çi­ril­di. Onuň açy­lyş da­ba­ra­sy­na dost­luk­ly döw­le­tiň Pre­zi­den­ti Şaw­kat Mir­zi­ýo­ýew, Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň bi­lim, ylym we me­de­ni­ýet me­se­le­le­ri bo­ýun­ça ýö­ri­te­leş­di­ri­len eda­ra­sy bo­lan ÝU­NES­KO-nyň baş di­rek­to­ry Od­ri Azu­le we başga-da birnäçe ýurt­dan we­ki­li­ýet­ler gat­naş­dy.
Bu ge­zek­ki fes­ti­wa­la 74 döw­let­den
340-a go­laý sun­gat iş­gär­i gat­naş­dy. Öz­be­gis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Şaw­kat Mir­zi­ýo­ýew dün­ýä­niň en­çe­me ýur­dun­dan ge­len sun­gat iş­gär­le­ri­ni pa­ra­hat­çy­ly­gyň hem-de dost­lu­gyň il­çi­le­ri hök­mün­de yg­lan et­di. Hal­ka­ra aý­dym-saz göz­den ge­çi­ri­li­şi­ne dür­li ýurt­lar­dan folk­lor to­par­la­ry­nyň bir­nä­çe­si bi­len bir ha­tar­da Türk­me­nis­ta­na we­kil­çi­lik ed­ýän “Ar­ça­bil” to­pa­ry hem gat­naş­dy. Ýur­du­my­zyň folk­lor to­pa­ry­nyň ar­tist­le­ri folk sti­lin­de öz­bo­luş­ly kom­po­zi­si­ýa­la­ryň üçü­si­ni ýe­ri­ne ýe­tir­di­ler. Du­tar, gy­jak, ak­kor­de­on we dep­rek sa­zy­na Gu­wanç Ýaz­mäm­me­do­wyň aý­dan aý­dy­my gyz­gyn gar­şy­lan­dy, olar türk­men ar­tist­le­ri­niň ýe­ri­ne ýe­ti­ren her aý­dy­my­ny şow­hun­ly el çarp­ma­lar bi­len mü­bä­rek­le­di­ler.
Uru­lyp ça­lyn­ýan türk­men saz gu­ral­la­ryn­da aja­ýyp saz­la­ry ne­pis­lik bi­len ýe­ri­ne ýe­ti­ren Hak­ber­di Al­la­my­ra­do­wyň öz­baş­dak çy­ky­şy hal­ka­ra aý­dym-saz göz­den ge­çi­ri­li­şi­niň baý­ram­çy­lyk ru­hu­ny has be­len­de gö­ter­di. 30-njy aw­gust­da “Şark ta­ro­na­la­ri-2019” göz­den ge­çi­ri­li­şi­niň ýe­ňi­ji­le­ri hem-de on­da baý­rak­ly orun­la­ry eýe­län­ler bel­li bo­lup, emin ag­za­la­ry­nyň pi­ki­ri bo­ýun­ça ze­hin­li aý­dym­çy hem-de sa­zan­da diý­lip yk­rar edi­len ar­tist­le­re sy­lag­lar gow­şu­ryl­dy.