2019-njy ýy­lyň 22-25-nji aw­gus­ty ara­ly­gyn­da Türk­me­nis­ta­nyň me­de­ni­ýet mi­nist­ri­niň orun­ba­sa­ry­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky we­ki­li­ýet Hy­ta­ýyň De­mir­ga­zyk-Gün­do­gar Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň hyz­mat­daş­ly­gy bo­ýun­ça 12-nji EKS­PO bi­len bag­ly çä­re­le­re, şeý­le hem EKS­PO-nyň çäk­le­rin­de ge­çi­ril­ýän «Ahal­te­ke be­dew­le­ri we Ýü­pek ýo­ly» ser­gi­si­ne, türk­men-hy­taý dost­luk ser­gi­si­ne we Türk­me­nis­ta­nyň hem-de Hy­ta­ýyň be­dew me­de­ni­ýe­ti fes­ti­wa­ly­na gat­naş­mak mak­sa­dy bi­len Szi­lin we­la­ýa­ty­nyň Çan­çun şä­he­rin­de iş sa­pa­ryn­da bol­dy.
Türk­men we­ki­li­ýe­ti sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de bir­nä­çe du­şu­şyk­lar ge­çir­di, ola­ryň bar­şyn­da Türk­me­nis­ta­nyň we Szi­lin we­la­ýa­ty­nyň ara­syn­da yk­dy­sa­dy hem-de me­de­ni-yn­san­per­wer­lik gat­na­şyk­la­ry­ny pug­ta­lan­dyr­ma­gyň we ös­dür­me­giň me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.
23-nji aw­gust­da Türk­me­nis­ta­nyň we­ki­li­ýe­ti Hy­ta­ýyň De­mir­ga­zyk-Gün­do­gar Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň hyz­mat­daş­ly­gy bo­ýun­ça 12-nji EKS­PO-nyň hem-de De­mir­ga­zyk-Gün­do­gar Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň söw­da-se­na­gat hyz­mat­daş­ly­gy bo­ýun­ça 10-njy Fo­ru­myň da­ba­ra­ly açy­ly­şy­na gat­naş­dy. Açy­lyş da­ba­ra­la­ry­na HHR-iň Döw­let Ge­ňe­şi­niň wi­se-prem­ýe­ri Hu Çun­hua, beý­le­ki res­mi adam­lar, Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň, Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň, Ýa­po­ni­ýa­nyň, Mon­go­li­ýa­nyň, Mol­do­wa­nyň we beý­le­ki ýurt­la­ryň we­kil­çi­lik­li we­ki­li­ýet­le­ri gat­naş­dy­lar.
Gü­nüň ikin­ji ýa­ry­myn­da türk­men we­ki­li­ýe­ti we Szi­lin we­la­ýa­ty­nyň hö­kü­me­ti­niň res­mi adam­la­ry EKS­PO-nyň çäk­le­rin­de gu­ra­lan «Ahal­te­ke be­dew­le­ri we Ýü­pek ýo­ly» su­rat ser­gi­si­ne gat­naş­dy­lar. Ser­gi Türk­me­nis­ta­nyň we Hy­ta­ýyň ara­syn­da­ky mi­ze­mez dost­lu­ga ba­gyş­la­nan­dyr. Ser­gi­de “be­hiş­di be­dew­le­re” ba­gyş­la­nan hy­taý­ly hem-de da­şa­ry ýurt­ly ta­ny­mal su­rat­keş­le­riň 60-dan gow­rak eser­i gör­ke­zil­di. 24-nji aw­gust­da Türk­me­nis­ta­nyň hem-de Hy­ta­ýyň be­dew me­de­ni­ýe­ti fes­ti­wa­ly­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Bu çä­re Türk­me­nis­ta­nyň HHR-dä­ki il­çi­ha­na­sy­nyň hem-de we­la­ýa­tyň ýolbaşçylarynyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça ge­çi­ril­di. Fes­ti­wa­lyň açy­lyş da­ba­ra­syn­dan soň­ra “Gal­ky­nyş” mil­li at üs­tün­dä­ki oýun­lar to­pa­ry­nyň çy­kyş­la­ry gör­ke­zil­di, ol da­şa­ry ýurt­ly myh­man­lar we ýer­li to­ma­şa­çy­lar ta­ra­pyn­dan gyz­gyn gar­şy­lanyl­dy. EKS­PO-nyň çäk­le­rin­de ge­çi­ri­len me­de­ni çä­re­ler Hy­ta­ýyň dür­li mer­ke­zi hem-de ýer­li köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­rin­de giň­den be­ýan edil­di.