Düýn UEFA Ýew­ro­pa li­ga­sy­nyň tä­ze möw­sü­mi­niň to­par­ça­la­ry­nyň bi­je­le­ri hem mä­lim edil­di. 48 klub 12 to­par­ça paý­lan­dy. Ýew­ro­pa li­ga­synyň 11-nji, umu­my­lyk­da 49-njy möwsümine gat­naş­ýan to­par­la­ryň ara­syn­da “Man­çes­ter Ýu­naý­ted”, “Ar­se­nal”, “Ro­ma”, “Se­wil­ýa”, “Por­to” ýa­ly yk­ly­myň öň­de­ba­ry­jy klub­la­ry hem bar. Ýew­ro­pa li­ga­syn­da şu möw­süm­de je­mi 26 döw­le­tiň klu­by çy­kyş eder. Por­tu­ga­li­ýa­dan 4, Is­pa­ni­ýa­dyr Ang­li­ýa­dan, Tür­ki­ýe­den, Gol­lan­di­ýa­dan, Ger­ma­ni­ýa­dan, Şweý­sa­ri­ýa­dan 3, Ita­li­ýa­dan, Fran­si­ýa­dan, Rus­si­ýa­dan, Uk­rai­na­dan, Bel­gi­ýa­dan, Awst­ri­ýa­dan hem-de Şot­lan­di­ýa­dan 2 klub gatnaşar. Bäs­le­şi­ge 12 ýurt (Da­ni­ýa, Kipr, Ser­bi­ýa, Şwe­si­ýa, Nor­we­gi­ýa, Ga­za­gys­tan, Azer­baý­jan, Bol­ga­ri­ýa, Ru­my­ni­ýa, Slo­wa­ki­ýa, Weng­ri­ýa, Lýuk­sem­burg) 1 klub ug­rat­dy. Rim, Stam­bul, Glaz­go şä­her­le­rin­den 2 we­kil çy­kyş eder. Awst­ri­ýa­nyň 2 to­pa­ry LASK, “Wolfs­berg”, şol san­da, “Alek­sand­ri­ýa”, “Wul­wer­hemp­ton” klub­la­ry Ýew­ro­pa li­ga­syn­da il­kin­ji ge­zek özü­ni gör­ke­zer. “Es­pan­ýol” bi­len “Fe­renç­wa­roş” hem Ýew­ro­pa li­ga­sy ady bi­len ge­çi­ri­lip baş­la­ny bä­ri il­kin­ji ge­zek gat­naş­ýar.
To­par­ça­lar­da­ky du­şu­şyk­lar 19-njy sent­ýabr­da, 3-nji okt­ýabr­da, 24-nji okt­ýabr­da, 7-nji no­ýabr­da, 28-nji no­ýabr­da hem-de 12-nji de­kabr­da oý­na­lar. Fi­nal du­şu­şy­gy 2020-nji ýy­lyň 27-nji ma­ýyn­da Pol­şa­nyň Gdansk şä­he­rin­de ge­çi­ri­ler.